Informovaný souhlas s poskytováním psychiatrických zdravotních služeb na dálku

Poskytování zdravotních služeb z oboru psychiatrie na dálku

UMC (Unicare Medical Center s.r.o.) poskytuje zdravotní služby z oboru psychiatrie rovněž prostřednictvím elektronických telekomunikačních prostředků (videokonference prostřednictvím platformy společnosti Hedepy), neboli zdravotní služby telepsychiatrie. Při poskytování zdravotních služeb telepsychiatrie se lékař a klient nenacházejí fyzicky ve stejném místě, ale dochází k interaktivní komunikaci v reálném čase mezi lékařem a klientem prostřednictvím videokonferenční technologie umožňující současný přenos obrazu a zvuku. Technologické řešení používané UMC pro telepsychiatrii zahrnuje bezpečnostní opatření zajišťující bezpečnost a důvěrnost všech dat poskytovaných klientem – obrazu, zvuku, přenosu, posílaných zpráv. UMC činí kroky k ochraně těchto dat před úmyslným i neúmyslným narušením z třetí strany. Konzultace poskytované v rámci telepsychiatrie nejsou UMC nahrávány a uchovávány a ani klient není oprávněn je nahrávat. Veškeré informace, které se lékař dozví v průběhu poskytování zdravotních služeb telepsychiatrie, jsou chráněny zákonnou mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako ostatní informace získané při poskytování zdravotních služeb. 

V případě, že by Vám tato forma poskytování zdravotních služeb z oboru psychiatrie nevyhovovala nebo ji Váš lékař vyhodnotil jako pro Vás nevhodnou, máte vždy možnost navštívit osobně zdravotnické zařízení UMC.

Poučení

Hlavními výhodami telepsychiatrie jsou:

 • Snazší dostupnost zdravotních služeb (časová flexibilita, dostupnost zdravotních služeb kdekoliv)
 • Možnost čerpat zdravotní služby z prostředí domova či jiného zvoleného prostředí.

Jako při každém poskytování zdravotních služeb i v případě telepsychiatrie existují určitá rizika typická pro tuto formu poskytování zdravotních služeb.

Možná rizika telepsychiatrie jsou:

 • V některých případech nemusí být množství informací, které lze touto formou předat, dostatečné pro diagnózu či volbu nejvhodnější terapie, půjde zejména o situace, kdy je vhodné doplnit informace o fyzická vyšetření; tyto případy se snaží lékař identifikovat a případně vám doporučí osobní návštěvu UMC, u Vašeho praktického lékaře nebo využití laboratorních či zobrazovacích technik;
 • V některých případech může dojít vlivem horšího obrazu nebo nemožnosti lékaře vidět klienta komplexně k ne zcela přesným diagnostickým závěrům či v může déle trvat, než je diagnóza stanovena;
 • V případě přetrvávajících technických obtíží může docházet k prodlevě ve stanovení diagnózy nebo vhodné léčby;
 • V případě náhlých zdravotních problémů klienta během konzultace s lékařem nemůže lékař zasáhnout přímo – pro tyto situace je vodné sdělit kontakt na „Kontaktní osobu pro naléhavé případy“;
 • Může se stát, že není možné konzultaci uskutečnit z důvodu technických obtíží na straně klienta nebo UMC či že dojde k přerušení konzultace vlivem technických obtíží, pro tyto případy lékař s klientem vždy najdou vhodné řešení (náhradní termín). 

Poskytování zdravotních služeb z oboru psychiatrie na dálku bylo vyhodnoceno jako nevhodné u následujících duševních poruch:

 • demence,
 • mentální retardace,
 • jiné organické psychické poruchy zhoršující kognitivní funkce,
 • závislosti,
 • samostatné poruchy příjmu potravy,
 • psychotické poruchy s aktivními příznaky (schizofrenie, akutní psychotická porucha, schizoafektivní poruchy, poruchy s bludy), manická fáze bipolární afektivní poruchy
 • Dále nevhodná v případech sluchového či vizuálního deficitu, vady řeči, nutnosti přítomnosti další osoby, při akutní psychické krizi s výrazným emocionálním doprovodem (znemožňujícím komunikaci) či u pacientů s akutní tendencí k sebevraždě, či vážnému sebepoškozování

Udělením informovaného souhlasu stvrzujete následující:

 1. Chápu, že mé informace jsou v případě telepsychiatrie chráněny ve stejném rozsahu jako při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení a že až na výjimky stanovené zákonem nesmí být tyto informace s nikým sdíleny bez mého výslovného souhlasu.
 2. Přečetl jsem si výše uvedené „Poučení“, porozuměl jeho obsahu a chápu výhody a rizika telepsychiatrie.
 3. Rozumím tomu, že mám právo odvolat svůj souhlas s poskytováním zdravotních služeb na dálku kdykoliv během jejich poskytování.
 4. Chápu, že mám právo pořizovat si výpisy a opisy ze zdravotnické dokumentace. Realizace pořízení výpisu či opisu může být vzhledem k administrativním nákladům s tím spojených zpoplatněna.
 5. Rozumím tomu, že k přijímání zdravotních služeb poskytovaných na dálku je třeba zdroj elektrického proudu nebo jiné napájení elektronického zařízení, dostatečně rychlé internetové připojení (min. 1 Mb/ s) a elektronické zařízení s dostatečným rozlišením.
 6. Seznámil jsem se s Všeobecnými obchodními podmínkami UPC, porozuměl jsem jim a budu se jimi řídit.
 7. Jsem si vědom, že k ochraně svých dat v rámci svého profilu na platformě Hedepy nesmím s žádnou třetí osobou sdílet přihlašovací údaje do platformy Hedepy.
 8. Zajistím, abych v době, kdy má proběhnout konzultace s psychiatrem na dálku, byl v klidném prostředí, kde mám dostatečné soukromí, nedochází k rušení konzultace a nikdo nemůže průběh konzultace sledovat nebo vyslechnout. Pokud hrozí, že by třetí osoba mohla konzultaci sledovat nebo vyslechnout, upozorním na to lékaře.
 9. Před započetím poskytování zdravotních služeb na dálku je vyžadována identifikace mé osoby – ukázání mého dokladu osobnosti na kameru (pro případ pochybností si připravím raději i náhradní doklad – např. řidičský průkaz).
 10. Rozumím tomu, že mi mohou být služby telepsychiatrie poskytovány v dostatečné kvalitě a lege artis pouze v případě, že mnou sdělené informace během konzultací s lékařem odpovídají skutečnosti.
 11. Chápu, že pro zvýšení kvality poskytnuté služby mohu být lékařem požádán, abych změnil vzdálenost nebo úhel kamery, vstal nebo prošel po místnosti v zorném úhlu kamery či k jinému pohybu.
 12. Chápu, že pro případ technických obtíží jsem povinen poskytnout předem lékaři na sebe fungující kontakt (např. telefonní číslo), přes který budeme moci komunikovat v případě nemožnosti spojit se přes platformu Hedepy.
 13. Rozumím tomu, že povinností lékaře je průběžně vyhodnocovat, zda je poskytování služeb formou telepsychiatrie pro mne osobně vhodné a že se může stát, že lékař vyhodnotí, že je třeba, aby mi byly poskytovány tyto zdravotní služby přímo ve zdravotnickém zařízení UMC.
 14. S vědomím výše uvedeného souhlasím s tím, aby mi byly poskytovány zdravotní služby z oboru psychiatrie prostřednictvím komunikace na dálku.