Obchodní podmínky

Platné k 1. 1. 2021

I. Všeobecné podmínky Provozovatele

1. Kdo jsme? Co je účel serveru Hedepy?

Společnost Hedepy s.r.o., IČO: 09206281, se sídlem Sestupná 105/8, Břevnov, 162 00 Praha, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném na Městském soudu v Praze, oddíl C vložka 332559/MSPH (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem internetového serveru Hedepy, který je veřejnosti dostupný z internetové adresy (URL) http://www.hedepy.cz (dále jen „Server“). Server má za účel sloužit svým uživatelům jako:

 • Informační platforma se zaměřením na psychoterapii a poradenství;
 • Komunikační platforma pro zprostředkování vyžádaných individuálních konzultací na dálku,

a to za podmínek stanovených v tomto oddílu I. Všeobecné podmínky Provozovatele (dále jen „VP“). VP upravují zejména (i) pravidla, kterými se musí Klient (jak je definován níže) řídit při registraci nebo při využívání Serveru, (ii) zprostředkovatelský vztah mezi Provozovatelem a Klientem (jak je definován níže) a/nebo uživateli Serveru při využívání Serveru, a (iii) vztah mezi Klientem a Terapeutem.

2. Pro koho je Server určen a jaké služby nabízíme?

Server je určen pro širokou veřejnost (dále jen „uživatelé“) k získání povědomí o tématu psychoterapie a duševního zdraví a také o konzultantech spolupracujících s Provozovatelem (dále jen „Terapeuti“ nebo jednotlivě „Terapeut“). Dále pro své uživatele, kteří mají o takovou službu zájem (dále jen „Klienti“ nebo jednotlivě „Klient“; Klienti a uživatelé dále společně také jen „Uživatelé“ nebo jednotlivě „Uživatel“) nabízí Server možnost na vyžádání (prostřednictvím registrace na Serveru) zprostředkování individuálního kontaktu s Terapeutem, o jehož poradenské služby má Klient zájem, a možnost jejich vzájemné audiovizuální nebo audio komunikace (dle volby Klienta) na dálku prostřednictvím aplikace Twilio zpřístupněné z Serveru (dále jen „Konzultace“). 

Provozovatel je v pozici zprostředkovatele Konzultací mezi Terapeutem a Klientem (nikoliv tedy jejich poskytovatel) a není jako takový odpovědný za obsah Konzultací, resp. služeb poskytovaných Terapeuty ani za obsah a informace na profilech Terapeutů umístěných na Serveru. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že Provozovatel není účastníkem, a to ani vedlejším, vztahů mezi Klientem a Terapeutem.

Součástí poskytovaných služeb prostřednictvím Serveru není připojení k síti internet ani její zajištění, náklady na tyto tak nese každý Uživatel sám.Provozovatel poskytuje možnost zakoupení voucheru na Konzultace, jež slouží jeho držiteli jako forma úhrady za objednané Konzultace (dále jen “Voucher”), přičemž Voucher je platný pouze po dobu jednoho roku od jeho vystavení.

3. Poskytujeme zdravotní služby?

Nikoliv. Provozovatel tímto prohlašuje, že prostřednictvím Serveru, resp. služeb tam poskytovaných a zprostředkovaných jím nejsou zprostředkovávány ani poskytovány zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotnických službách“). Zprostředkování ani poskytování zdravotních služeb dle Zákona o zdravotnických službách není záměrem ani účelem jak Provozovatele, Terapeutů, tak Serveru. Využíváním Konzultací vstupuje Klient dobrovolně a na vlastní žádost do kontaktu s Terapeutem. Klient bere na vědomí, že tento kontakt a komunikace v rámci Konzultací není součástí zdravotní péče a Terapeut nepřebírá odpovědnost za jeho zdravotní stav. Pokud má Uživatel zájem o poskytování zdravotní služby, či vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, je Klient sám odpovědný za zajištění si takové zdravotní služby, a to především u zdravotnického zařízení, které je takové služby oprávněné poskytovat dle Zákona o zdravotnických službách a v případech nesnesoucích odkladu je Klient sám odpovědný volat 112 nebo jinou tísňovou linku dle situace. 

Pokud v rámci Konzultace Klient od Terapeuta dostane doporučení k vyhledání odborné pomoci, je Klient povinen tato doporučení zvážit a zohlednit je v dalším svém postupu. Provozovatel ani Terapeut nenesou jakoukoliv odpovědnost za jednání Klienta před, při nebo po Konzultaci. Odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jednání nese Klient vždy sám.

4. Co je třeba mít na paměti při registraci a při užívání Serveru?

Registrovaným uživatelem, a tedy Klientem, se může stát pouze osoba starší 18ti let, která je plně svéprávná (dále jen „Svéprávná osoba“) podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (tj. svéprávnost takové fyzické osoby není omezena a její rozumová a volní vyspělost dosahuje rozumové a volní vyspělosti věku zletilé osoby), přičemž v případě, že fyzická osoba není občanem České Republiky, pak musí být plně svéprávná v souladu s právem státu, jehož je občanem.

Registrací na Serveru, užíváním služeb, jež Server nabízí, a/nebo jeho užíváním bez registrace, Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VP a Zásadami GDPR, dává svůj výslovný souhlas s těmito VP a Zásadami GDPR a zavazuje se je dodržovat.

Uživateli nevzniká právní nárok na užívání Serveru nebo služeb nabízených Provozovatelem. Provozovatel má právo po registraci Klienta kdykoliv od smlouvy odstoupit nebo kdykoliv omezit přístup Uživatele ke službám Serveru, a to i bez udání důvodu.

Provozovatel ukládá, uchovává a zpracovává údaje v rozsahu a způsobem jak je uvedeno v Zásadách GDPR.

Provozovatel neodpovídá za nerušený provoz Serveru ani služeb a vyhrazuje si právo přerušit jejich dostupnost zejména z důvodu nutné údržby softwaru.

5. Jak probíhá registrace na Serveru?

Klient je povinen při registraci na serveru uvést pouze svou emailovou adresu a heslo, s tím, že tyto údaje budou sloužit pro přihlašování do uživatelského rozhraní na Serveru, prostřednictvím kterého je možné si objednávat Konzultace a připojovat se na ně. Ostatní údaje, které je možné při registraci uvést jsou nepovinné, nicméně Klient je povinen v případě, že je vyplní, uvést údaje pravdivé a v případě jejich změny během užívání Serveru a služeb Provozovatele je povinen jejich změnu Provozovateli nahlásit bez zbytečného odkladu. Provozovatel neodpovídá Klientovi, resp. uživateli za jakoukoliv újmu, jež mu vznikla uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů při registraci na Serveru. Správnost a pravdivost údajů zadaných Klientem, resp. uživatelem při registraci na Serveru stejně tak jako jejich identitu Provozovatel neověřuje.

Požádat o registraci na Serveru může pouze Svéprávná osoba a to on-line prostřednictvím Serveru. Registrace je provedena, pokud Svéprávná osoba:

 • vyplní veškeré Provozovatelem požadované údaje v rámci registrace (viz ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro Server dostupné zde (dále jen „Zásady GDPR“));
 • zakliknutím příslušného okénka elektronicky potvrdí, že souhlasí s těmito VP, že se s nimi seznámil a zaváže se je dodržovat;
 • registrace není odmítnuta ze strany Provozovatele; a 
 • dokončením registrace se Svéprávná osoba stane Klientem a je jí zřízen uživatelský účet (dále jen “Uživatelský účet”), prostřednictvím kterého může objednávat a využívat Konzultace. Tím, že Uživatel registraci dokončí, potvrzuje, že registraci provedl zcela svobodně, dobrovolně, bez nátlaku a bez pohrůžky násilí, je Svéprávná osoba a důkladně se seznámil s VP, včetně Zásad GDPR. Registrace, které tímto způsobem nebudou potvrzené jsou neplatné.

Používání přihlašovacího jména, hesla a/nebo jiných přihlašovacích kódů zadaných při registraci je na plnou zodpovědnost Klienta. Klient může mít na Serveru  pouze jeden Uživatelský účet a není oprávněn umožnit třetím osobám jeho Uživatelský účet užívat. Klient je povinen udržet veškeré své přihlašovací údaje v tajnosti a bezpečí a nesdělovat je třetím stranám. Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou v případě odhalení, odcizení nebo zneužití přihlašovacích údajů Klienta třetí osobou a pokud se tomu tak stane, je Klient povinen si tyto přihlašovací údaje okamžitě změnit a neprodleně informovat Provozovatele.

Po provedení registrace má Klient v rámci svého Uživatelského účtu přístup k zadaným údajům a je povinen je udržovat aktualizované. S ohledem na předchozí větu jsou tak veškeré uvedené údaje v Uživatelském účtu považovány Provozovatelem v dobré víře vždy za aktuální a pravdivé.

Provozovatel má právo kdykoliv odmítnout provedení registrace u kteréhokoliv Uživatele a Uživatel nemá právní nárok na uzavření smlouvy (prostřednictvím registrace) s Provozovatelem.Klient je oprávněn kdykoliv zažádat Provozovatele o zrušení Uživatelského účtu na Serveru. Provozovatel je pak povinen vyhovět takové žádosti ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího přijetí, přičemž Klient je oprávněn takovou žádost podat písemně na adresu sídla Provozovatele nebo elektronicky na email: podpora@hedepy.cz.

7. Proč se registrovat?

Registrací na Serveru získá Klient možnost využívat Uživatelský účet, resp. jeho rozhraní a sjednávat si a realizovat Konzultace s Terapeuty za podmínek těchto VP.

V rozhraní Uživatelského účtu má Klient možnost nahlížet na přehled objednaných Konzultací a má možnost objednanou Konzultaci zrušit dle podmínek těchto VP.

8. Co najdu na Serveru?

Obsah Serveru včetně profilů Terapeutů má pouze informační charakter a nepředstavuje propagaci nebo schválení popisovaných či zobrazených produktů, služby, postupů, procedur, výrobců, poskytovatelů, značky nebo myšlenky.

9. Jak se na Serveru a/nebo při užívání samotných služeb chovat?

Uživatel se zavazuje, že:

 • bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito VP;
 • třetí osobě (zejména osobě, která není Svéprávnou osobou) neumožní ani nijak nezprostředkuje přístup ke Konzultaci;
 • nebude porušovat duševní vlastnictví (autorská práva, ochranné známky, patenty atd.) Provozovatele nebo třetí osoby, zejména nebude bez souhlasu nebo příslušné licence zpřístupňovat, zveřejňovat, kopírovat, distribuovat, zneužívat nebo jakkoliv jinak užívat obsah Serveru či samotných Konzultací, tj. materiály, audio-vizuální záznamy atd., který jsou chráněny zejména zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), Občanským zákoníkem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy;
 • nebude při užívání služeb prostřednictvím Serveru užívat hanlivé, urážlivé, pobuřující nebo společensky nepřijatelné odkazy, komentáře, slovní spojení, slova nebo grafická nebo jiná gesta ohledně náboženství, rasy, sexuální orientace, pohlaví, či jiných cílových skupin nebo které by mohly zasahovat do osobnostního práva (osobnost, důstojnost, čest, vážnost, soukromí, projevy osobní povahy, tělesnou integritu) nebo mít jakkoliv výhružnou, nenávistnou, obtěžující, obscénní, podvodnou, hanlivou, urážlivou nebo pohoršující povahu, a to zejména v případě, že takový odkaz nebo komentář je způsobilý přivodit jedinci nebo cílové skupině pocit újmy;
 • nebude při užívání služeb prostřednictvím Serveru užívat nebo šířit jakýkoliv obsah, kterým je nebo by mohlo být porušováno právo duševního vlastnictví třetích osob;
 • nebude propagovat nebo šířit na Serveru adresy jiných internetových stránek, které slouží obdobnému účelu jako Server a nebude propagovat, uvádět a publikovat reklamy a jiná jim povahově blízká sdělení ať už na výrobek, službu, výrobce či poskytovatele;
 • nebude používat Server k prodeji zboží, služeb ani k distribuci reklamních materiálů;
 • je jediným autorem údajů jím zveřejněných nebo zpřístupněných na Serveru nebo na svém uživatelském účtu nebo že má příslušnou licenci k takto zveřejněným nebo zpřístupněným údajům na Serveru, a že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s obsahem vloženým na Server a svém uživatelském účtu, přičemž pokud zadá údaje za účelem, aby byly zveřejněny, a to včetně textů, fotografií, obrázků, kreseb, audio-vizuálních souborů, grafických výtvorů nebo jakýchkoliv elektronických souborů, uděluje Provozovateli neomezenou bezúplatnou licenci k šíření, zpracování, překladu nebo modifikování těchto údajů. 

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen na obsah jakýchkoliv zveřejněných údajů, stanovisek nebo vyjádření Uživatele na Serveru jakkoliv reagovat a že při nedodržení těchto VP je Provozovatel oprávněn jednostranně rozhodnout o odstranění nebo redukci příspěvků Uživatele  a případně omezit nebo zrušit přístup Uživatele ke službám Serveru.

Pro nezbytnou technickou vzdálenou podporu za účelem užívání Serveru poskytuje Provozovatel Uživatelům možnost využít elektronické technické podpory Provozovatele prostřednictvím emailové adresy podpora@hedepy.cz.

10. Co je to Konzultace, jak se na ní objednat a jaké pro ni platí podmínky?

Konzultace je úplatná služba zprostředkovaná Provozovatelem Klientům a je přístupná ze Serveru. Konzultace se objednává prostřednictvím Uživatelského účtu na Serveru, tedy na základě aktivního zájmu Klienta o poskytování konzultačních a poradenských služeb ze strany Terapeuta, kterého si může Klient zvolit dle své preference. Konzultace jako taková se realizuje formou audio-vizuální nebo audio (dle volby Klienta), a to prostřednictvím služby společnosti Twilio Inc přístupné ze Serveru (podrobnosti v Zásadách GDPR) – pro audio-vizuální formu Konzultace, tedy videohovor, není třeba nic instalovat, pouze musí probíhat v prohlížeči, který je aplikací podporován. 

Cenu za Konzultaci, jež může být odlišná v závislosti na osobě Terapeuta nebo množství objednaných Konzultací, je možné hradit prostřednictvím platby přes platební bránu společnosti Comgate Payments a.s. přístupnou ze Serveru nebo uplatněním Voucheru (pokud objednávka Konzultace tuto možnost připouští). 

Bezprostředně poté, co Klient provede objednávku Konzultace na určitý čas a den u Terapeuta z Uživatelského účtu a uhradí Konzultaci způsobem zvoleným v rámci objednávkového formuláře (úhrada platbou nebo Voucherem), Provozovatel zprostředkuje Klientovi potvrzení termínu a času Konzultace na email Klienta, který Klient v objednávce uvedl a současně mu v Uživatelském účtu, resp. rozhraní poskytne před Konzultací odkaz, prostřednictvím kterého se Klient s Terapeutem spojí. 

Potvrzení o provedení platby za Konzultaci nebo za Voucher bude zasláno na email Klienta uvedený při registraci k Uživatelskému účtu. Stejně tak bude odesláno potvrzení o provedení platby Voucherem Klientovi na email uvedený v Uživatelském účtu prostřednictvím kterého objednávku vytvořil. Účetní doklad ke Konzultaci jako takové bude zaslán Klientovi, jež Konzultaci objednal, a to ze strany Provozovatele s tím, že daňový doklad bude vystaven na jméno a účet Konzultanta. Daňový doklad bude vystaven a zaslán po proběhnuté Konzultaci, případně po marném uplynutí termínu Konzultace bez jejího zrušení postupem dle těchto VP. V případě, že Konzultace byla hrazená Voucherem, bude zaslán účetní doklad Klientovi, jež Voucher uplatnil.

Jedna Konzultace trvá 50 minut, případně 90 minut při párovém sezení objednaném přes chat na Serveru nebo na kontaktech Provozovatele s tím, že v kalendáři Terapeutů přístupných z Uživatelského účtu se zobrazuje jako 60-ti minutový úsek, případně 100 minutový úsek při párovém sezení. Objednat Konzultaci lze nejpozději 24 hodin předem. Během Konzultace se Klient s Terapeutem může dohodnout na počtu dalších Konzultací a jejich pravidelnosti s tím, že tuto dohodu pak může realizovat objednávkami dalších Konzultací z Uživatelského účtu postupem popsaným v těchto VP.

Pokud Klient nebude spokojený s první Konzultací, kterou si postupem dle těchto VP sjedná s kterýmkoliv Terapeutem a uhradí napřímo platbou (nikoliv Voucherem) a za předpokladu, že se Konzultace Klient účastnil, může Klient do 7 dnů ode dne Konzultace poslat žádost o vrácení uhrazené částky za Konzultaci na email: podpora@hedepy.cz a částka mu bude uhrazena zpět na účet ze kterého byla zaplacena, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti. V případě, že Klient nebude spokojený s první Konzultací, kterou si postupem dle těchto VP sjedná s kterýmkoliv Terapeutem a uhradí prostřednictvím Voucheru a za předpokladu, že se Konzultace Klient účastnil, může Klient do 7 dnů ode dne Konzultace poslat žádost o novou Konzultaci ve stejné hodnotě na email: podpora@hedepy.cz, a ve spolupráci s Provozovatelem mu bude naplánována nová Konzultace ve stejné hodnotě. Toto platí pouze pro první Konzultaci a každý Klient tak může tuto možnost využít nanejvýše jednou.

Klient vyjadřuje svůj výslovný souhlas s uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikačních kanálů na dálku s Terapeutem jejíž zprostředkování zajišťuje Provozovatel, a to buď: (i) odesláním objednávky z Uživatelského účtu a současně úhradou ceny za Konzultaci prostřednictvím společnosti Comgate Payments a.s., (ii) zakoupením Voucheru z Uživatelského účtu, nebo (iii) uplatněním Voucheru na objednávku Konzultace z Uživatelského účtu. Náklady na prostředky komunikace na dálku vzniklé Klientovi v souvislosti s uzavřením smlouvy jsou účtovány podle místní sazby operátorů, se kterými má Klient sjednánu smlouvu o připojení k internetu a Klient je hradí sám vlastním jménem a na vlastní účet.

Klient je oprávněn nejpozději 24 hodin před objednanou Konzultací Konzultaci zrušit prostřednictvím Uživatelského účtu a v takovém případě mu bude vrácena uhrazená částka za Konzultaci na účet z kterého byla uhrazena. V případě, že však Konzultace byla uhrazená Voucherem, je třeba žádost o zrušení uplatnit elektronicky manuálně na email: podpora@hedepy.cz a v takovém případě bude Klientovi umožněno zvolit jiný termín Konzultace – takovýto postup lze uplatnit pouze po dobu platnosti Voucheru.

V případě, že se Klient sjednané Konzultace nezúčastní nebo ji nezmění postupem popsaným výše, uhrazená částka za Konzultaci, případně částka za Voucher použitý k uhrazení Konzultace při objednávce propadá jako paušalizovaná náhrada újmy za naplánovanou Konzultaci ve prospěch Terapeuta. 

V případě, že bude Konzultace zrušena ze strany Terapeuta nebo Konzultace neproběhne z důvodu na straně Terapeuta a současně se Provozovatel s Klientem nedohodne jinak, budou Klientovi vráceny peněžní prostředky jež uhradil na objednávku Konzultace, a to způsobem přeposlání peněz zpět na bankovní účet, ze kterého byla objednávka Konzultace hrazena. V případě úhrady objednávky Voucherem bude možné stejný Voucher, jež byl použit na zrušenou Konzultaci použít na objednávku Konzultace nové ve stejné hodnotě.

V případě, že Voucher není uplatněn v době jeho platnosti, pak se má za to, že byl uplatněn a uhrazená částka propadá jako paušalizovaná náhrada Provozovateli za poskytované služby a související činnosti.

11. Jaké jsou minimální technické požadavky na to, aby Uživatel mohl Server využívat a aby Konzultace mohla řádně proběhnout?

Minimální technické požadavky jsou následující:

 • přenosová rychlost internetu minimálně 384 kb/s
 • prohlížeč viz detaily zde
 • tablet, desktopové, nebo mobilní zařízení, které je schopné připojení k internetu a fungují v něm výše zmíněné prohlížeče. 

Za splnění technických požadavků odpovídá Klient sám a náklady s nimi spojené nese výlučně Klient sám.

12. Kdy uzavírám smlouvu s Terapeutem a co je jejím obsahem?

Informace podle ustanovení § 1811 a § 1820 Občanského zákoníku jsou následující:

 • provedením rezervace Konzultace, tedy odesláním objednávky a provedením úhrady Konzultace (převodem nebo Voucherem) je uzavírána smlouva o poskytování konzultačních služeb (dále jen „Smlouva“) mezi Terapeutem a Klientem s tím, že její obsah je dán objednávkou Konzultace a těmito VP a Smlouva je uzavírána na (i) dobu neurčitou do doby poskytnutí Konzultace;
 • totožnost Terapeuta je uvedena v objednávce Terapeuta;
 • Terapeut dodává na základě Smlouvy Klientovi služby spočívající v konzultační činnosti a Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že rady a doporučení poskytnuté Terapeutem během Konzultací nemají za účel nahradit rozhodování a vůli Klienta v jeho záležitostech;
 • Konzultace jsou zpoplatněny s tím, že platná odměna za ně je vždy ta, která je uvedena na objednávce v momentě jejího odeslání a může být uhrazena uplatněním Voucheru;
 • odměna je splatná prostřednictvím převodu peněžních prostředků nebo uplatněním Voucheru postupem dle těchto VP; 
 • Terapeut není schopen jednoznačně stanovit náklady na přístup na Server a k aplikaci Twilio, prostřednictvím kterých se Konzultace poskytují, zejména na internetové připojení, jelikož takové náklady jsou účtovány třetími osobami (podle místní sazby operátorů, se kterými má Klient sjednanou smlouvu o připojení k internetu), přičemž každá třetí osoba může účtovat jiné náklady a tyto náklady nese Klient sám;
 • práva z vadného plnění jsou uvedena v článku 13 těchto VP;
 • rozumí se, že pro přístup na Server a využití Konzultace musí být zajištěna obvyklá součinnost hardwaru se softwarem viz také v podrobnostech článek 11;
 • Klient, který užívá Server může odstoupit od (i) poskytování služeb prostřednictvím Serveru během 14 dnů ode dne vytvoření Uživatelského účtu na Serveru případně žádat zrušení účtu postupem dle těchto VP, a Smlouvy během 14 dnů ode dne jejího uzavření. 
 • Bez ohledu na jakékoliv odlišné ustanovení těchto VP nebo Smlouvy Klient výslovně souhlasí a žádá (i) Provozovatele, aby bylo zahájeno poskytování služeb prostřednictvím Serveru i před vypršením lhůty pro odstoupení dle předchozího bodu části (i), a (ii) Terapeuta o poskytování Konzultací i před vypršením lhůty pro odstoupení dle předchozího bodu části (ii); a Klient tak bere na vědomí a souhlasí, že možnosti odstoupení se netýkají služeb poskytnutých Provozovatelem nebo Terapeutem během lhůt pro odstoupení dle předchozího bodu;
 • Smlouva a smluvní vztah mezi Terapeutem a Klientem se řídí těmito VP a platnými právními předpisy České republiky;
 • Klient, má podle zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z VP. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Klienta, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Terapeutem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Klient, uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Terapeuta poprvé;
 • Smlouva včetně VP je Terapeutem archivována v elektronické podobě pro účely související s plněním Smlouvy a těchto VP;
 • podmínky zrušení Konzultace jsou upraveny v těchto VP;
 • Klient neponese nad rámec toho, co je stanoveno v těchto VP žádné dodatečné náklady vůči Terapeutovi v souvislosti se zrušením Konzultace.

Informace sdělené Terapeutovi v průběhu Konzultace jsou považovány za důvěrné a Terapeut se v rámci platné právní úpravy zavazuje k mlčenlivosti o nich. Mlčenlivost Terapeuta je omezena zejména jeho trestní odpovědností za porušení oznamovací povinnosti ve smyslu ustanovení § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Terapeut pro potřeby přípravy a vedení Konzultace pořizuje v nezbytně nutném rozsahu záznamy o jednotlivých konzultacích, včetně záznamu jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách GDPR. 

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Terapeut v zájmu zajištění co nejvyšší kvality poskytované Konzultace může konzultovat průběh a vedení Konzultace v rámci své supervize. Pokud si Klient přeje, aby některé části Konzultací zůstaly přísně důvěrné (Terapeut nebude oprávněn sdělit jejich obsah komukoliv třetímu, s výhradou dle ustanovení o mlčenlivosti výše), sdělí to bez odkladu Terapeutovi. Terapeut se zavazuje toto přání Klienta bezvýhradně respektovat.

13. Jaká jsou vaše práva z vadného plnění a jak je uplatnit?

Při využívání služeb prostřednictvím Serveru a Serveru samotného (včetně zprostředkovaných Konzultací) Provozovatel neodpovídá za služby dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků. Uživatel je srozuměn s tím, že vůči Provozovateli nemůže v tomto ohledu uplatňovat žádné nároky a současně se Uživatel zavazuje, vůči Provozovateli takové nároky neuplatňovat a pokud by takové nároky vznikly, pak se jich Uživatel v okamžiku jejich vzniku vzdává.Nad rámec možnosti uvedené v článku 8 výše má Klient nárok na náhradu újmy, která mu vznikne tím, že Terapeut neposkytne Konzultaci řádně a včas. Náhrada újmy spočívá především v rezervaci náhradního termínu Konzultace s Terapeutem dle výběru. Práva z vad plnění uplatní Klient u Terapeuta a to buď písemně na adrese sídla Provozovatele nebo na emailové adrese Provozovatele: podpora@hedepy.cz. Pokud Klient chce uplatnit práva z vadného plnění, je povinen tak učinit do 5 pracovních dnů ode dne Konzultace nebo ode dne, kdy Konzultace měla proběhnout. Neuplatněním práva Klienta ve lhůtě dle předchozí věty toto právo Klientovi zaniká. O průběhu a vyřízení uplatněného práva na náhradu újmy bude Klient Provozovatelem informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v objednávce příslušné Konzultace.

14. V jakém rozsahu odpovídá Uživatel při užívání služeb na Serveru?

Uživatel ponese veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení povinností Uživatele, a to povinností podle těchto VP nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Uživatel je dále povinen uhradit Provozovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči Provozovateli v důsledku jakéhokoliv porušení povinnosti Uživatelem. Tím není dotčen nárok Provozovatele a třetích stran na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Uživatele.

15. Co se děje s osobními údaji?

Provozovatel jakož i Terapeut nakládají s osobními údaji Uživatelů dle platných právních předpisů za účelem plnění Smlouvy a poskytování služeb dle těchto VP přičemž rozsah, jakož i použití osobních údajů jsou v detailech popsány v Zásadách GDPR.

15. Co říci závěrem?

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit provozování Serveru a/nebo poskytování služeb prostřednictvím Serveru kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. V případě, že toto nastane, pak Provozovatel zajistí, že úhrady Klientů na Konzultace, které z tohoto důvodu již neproběhnou, budou Klientům vráceny stejným způsobem, jako byly uhrazeny.

Provozovatel je oprávněn tyto VP jednostranně a v přiměřeném rozsahu měnit s tím, že změny nabývají účinnosti uplynutím lhůty 7 dnů ode dne jejich změny. Pokud Uživatel písemně na adresu sídla Provozovatele neoznámí, že s takovou změnou VP nesouhlasí, má se za to, že s ní souhlasí. Ve stejné lhůtě je Klient oprávněn žádat z důvodu nesouhlasu se změnou VP o zrušení uživatelského účtu.

Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Klientem a Klientem a Terapeutem se řídí Občanským zákoníkem. V případě vzájemného rozporu mají VP přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení VP nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost. Účastníci se zavazují nahradit takové ustanovení platným ustanovením, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu a hospodářského výsledku co možná nejvíce přibližovat.

Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021. Změna VP vyhrazena.

II. Všeobecné podmínky Provozovatele pro obchodní partnery

Tento oddíl II. Všeobecné podmínky Provozovatele pro obchodní partnery (dále jen „VPPOP“) společně s VP dále také společně jen „Obchodní podmínky“.

Provozovatel je na základě obchodní dohody s třetí stranou oprávněn poskytnout třetí straně poukazy na Konzultace (dále jen „Obchodní voucher“), které jsou takto označeny, a které třetí strana dále postupuje na jejich držitele. Držitel Obchodního voucheru je pak za předpokladu splnění povinností Uživatele a Klienta dle VP oprávněn se prostřednictvím Serveru registrovat na Konzultaci, jež je hrazena formou uplatnění Obchodního voucheru.

Platnost Obchodního voucheru je 1 rok od jeho vystavení.

3. Jaký je rozdíl mezi VPPOP a VP?

Obecně, Obchodní podmínky upravují zejména (i) pravidla, kterými se musí držitel Obchodního voucheru, resp. Klient řídit při registraci nebo při využívání Serveru, (ii) vztah mezi Provozovatelem a držitelem Obchodního voucheru nebo Voucheru, resp. Klientem a/nebo uživateli Serveru při využívání Serveru, a (iii) vztah mezi držitelem Obchodního voucheru nebo Voucheru, resp. Klientem a Provozovatelem a Terapeutem.

Rozdíl mezi VPPOP a VP pak spočívá zejména v tom, že:

·  VPPOP se použije na Obchodní vouchery a jejich použití když upravuje, mimo jiné, vztah mezi Provozovatelem a třetí stranou, jež od Provozovatele zakoupí Obchodní vouchery. Provozovatel je poskytovatelem jednotlivých Konzultací, které jsou dodávány Klientům využívajícím Obchodní vouchery prostřednictvím Terapeutů, tedy subdodavatelů Provozovatele – Provozovatel je v postavení poskytovatele služby;

·  VP se použije na Konzultace, jež jsou zakoupeny napřímo Klientem nebo jež jsou uhrazeny prostřednictvím Voucheru, vždy prostřednictvím Provozovatele přímo Terapeutovi. VP tedy upravuje, mimo jiné, vztah mezi Provozovatelem, jež zprostředkovává možnost Klientovi a Terapeutovi mezi sebou uzavřít Smlouvu (jak je definována ve VP) na jednotlivé Konzultace – tedy Provozovatel je zprostředkovatel služby.

4. Použití VPPOP a VP

Za účelem uplatnění Obchodního voucheru na Serveru pro objednání Konzultace postupuje držitel Obchodního voucheru ve všech ohledech jako Klient dle VP s tím, že příslušná ustanovení VP se použijí přiměřeně. Práva a povinnosti držitele Obchodního voucheru jsou tedy upravena ve VP, kdy držitel Obchodního voucheru je Klientem dle VP. Bez ohledu na jakékoliv odlišné ustanovení je ujednáno, že držitel Obchodního voucheru nemá nárok na jakýkoliv finanční ekvivalent Obchodního voucheru (jelikož v není v postavení kupujícího ale pouze osoby uplatňující Obchodní voucher a v případě uplynutí jeho platnosti nemá nárok na jakoukoliv peněžitou či nepeněžitou náhradu.

Provozovatel pak dle těchto VPPOP na rozdíl od VP má postavení poskytovatele (nikoliv zprostředkovatele) Konzultace, jež je poskytována Terapeutem, jakožto subdodavatelem Provozovatele, a proto je třeba vykládat jednotlivá ustanovení VP přiměřeně s ohledem na toto ujednání.

Veškeré záležitosti týkající se poskytování služeb na Serveru, Konzultací, vztahu mezi stranami využívajícími a poskytujícímí přímo nebo nepřímo služby prostřednictvím Serveru neupravené těmito VPPOP se řídí VP s tím, že v případě rozporu mají VPPOP přednost.

Tyto VPPOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021. Změna VPPOP vyhrazena.