Všeobecné podmínky Platformy Hedepy

Platné k 9. 4. 2022

1. Kdo jsme, co je účel Platformy Hedepy a k čemu slouží tyto Podmínky?

Společnost Hedepy s.r.o., se sídlem na adrese V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika, identifikační číslo 092 06 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 332559 („Provozovatel“ nebo „my“) je provozovatelem internetové platformy dostupné na www.hedepy.cz („Platforma“).

Platforma obsahuje

· informace pro širokou veřejnost se zaměřením na psychoterapii a poradenství;

· rozhraní pro poskytování online konzultací v oblasti terapie a koučinku („Konzultace“) zkušenými terapeuty („Terapeut“).

Terapeuti jsou vždy podnikateli (nikoliv spotřebiteli).

Prostřednictvím Platformy poskytujeme naše služby na základě smlouvy o poskytování služeb a užívání Platformy („Smlouva“) spočívající zejména v poskytnutí přístupu k Platformě, umožnění vytvoření Účtu, správu Účtu, umožnění užívat Platformu a dalších služeb, jak jsou popsány v těchto Podmínkách („Služby“).

Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) se vztahují na Smlouvu, kterou jako Provozovatel Platformy uzavíráme s jakýmkoliv uživatelem Platformy, který si prostřednictvím Platformy objednává jednotlivé Konzultace a účastní se jich („Klient“ nebo „vy“) (Klient a Provozovatel společně jako „Smluvní strany“). Tyto Podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouvu si můžeme ujednat i za jiných podmínek, než upravují tyto Podmínky, v takovém případě mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě.

V případě, že máte zájem užívat Platformu a objednat se na Konzultaci, je nutné odsouhlasit tyto Podmínky, seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů a uzavřít s námi Smlouvu.

Smlouva a Podmínky se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pokud jste spotřebitelem). Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Toto ustanovení ale nemá vliv na aplikovatelná spotřebitelská práva.

Znění Podmínek můžeme kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Nové znění Podmínek je účinné 15. dnem od jeho uveřejnění v rámci Platformy. O takové změně vás budeme informovat prostřednictvím informačního emailu, Platformy nebo při přihlášení k Účtu Klienta. Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno jako odsouhlasené.

Pokud nás potřebujete kontaktovat, můžete to udělat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Praha 6 e-mail: podpora@hedepy.cz

tel.: +420 228 811 555

Ozveme se Vám co nejdříve zpět.

Platformu je možné využít i pro online poskytování zdravotních služeb v oblasti psychiatrie („Psychiatrická Konzultace“).

Poskytovatelem zdravotních služeb z oblasti psychiatrie podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) („Zákon o ZS“), ve znění pozdějších předpisů je klinika UNICARE MEDICAL CENTER, s.r.o., se sídlem Na dlouhém lánu 563/11, Vokovice, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 475 41 415, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 25321 („Klinika“). Klinika zaměstnává lékaře (psychiatry), prostřednictvím kterých poskytuje jednotlivé Psychiatrické Konzultace („Lékař“).

Abychom části těchto Podmínek, které se týkají zprostředkování služeb z oblasti psychiatrie a Psychiatrických Konzultací, odlišili, budou tyto pasáže napsané takto kurzívou. Pokud tyto zvláštní pasáže psané kurzívou neurčí něco jiného, použijí se pro Psychiatrické Konzultace také ty části Podmínek, které se týkají obecně Konzultací a fungování Platformy. Pokud tedy mluvíme o Konzultacích, myslíme tím zpravidla i Psychiatrické Konzultace. A pokud mluvíme o Terapeutech, myslíme tím zpravidla Lékaře anebo samotnou Kliniku coby poskytovatele zdravotních služeb.

Klinika, u které jsou zaměstnáni Lékaři, je také podnikatelem (nikoliv spotřebitelem).

Podmínky obsahují nejen pravidla pro používání Platformy a registraci Psychiatrických Konzultací, ale i podmínky samotné smlouvy o péči o zdraví, kterou uzavíráte s Klinikou prostřednictvím Platformy („Smlouva s Klinikou“). Opět platí, že se na Smlouvu s Klinikou přiměřeně použijí ustanovení Podmínek, která se týkají Smlouvy s Terapeutem.

 

2. Pro koho je Platforma určena?

Platforma je určena pro širokou veřejnost k získání povědomí o tématu psychoterapie a duševního zdraví. Kromě toho je možné si prostřednictvím Platformy sjednat schůzku („Konzultace“) s konzultantem v oblasti terapie nebo koučinku („Terapeut“).

Platformu je možné využít i pro Psychiatrické Konzultace s Lékaři. Pokud není v Podmínkách stanoveno jinak, platí pro ně podmínky a pravidla jako pro poskytování Konzultací Terapeuty.

 

3. Poskytujeme zdravotní služby?

Pokud využíváte jen služeb Konzultací s Terapeuty, pak platí, že Prostřednictvím Platformy nejsou poskytovány ani zprostředkovávány zdravotní služby podle Zákona o ZS.

Využíváním Konzultací vstupujete dobrovolně a na vlastní žádost do kontaktu s Terapeutem. Berete na vědomí, že tento kontakt a komunikace v rámci Konzultací není součástí zdravotní péče a Terapeut nepřebírá odpovědnost za váš zdravotní stav.

Pokud v rámci Konzultace dostanete od Terapeuta doporučení k vyhledání odborné pomoci, jste povinni tato doporučení zvážit a zohlednit je v dalším svém postupu. Provozovatel ani Terapeut nenesou jakoukoliv odpovědnost za vaše jednání před, při nebo po Konzultaci. Odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jednání nesete vždy sami.

Pokud využíváte Platformu pro Psychiatrické Konzultace, pak se jedná o poskytování zdravotních služeb podle Zákona o ZS, které jsou vám poskytovány na základě Smlouvy s Klinikou.

 

4. Jak dojde k uzavření Smlouvy a proč si založit Účet?

Smlouvu spolu uzavřeme prostřednictvím provedení registrace vašeho uživatelského účtu na Platformě („Účet“), kdy je Smlouva uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem doručení akceptace registrace Účtu, kterou vám zašleme na vaši emailovou adresu, kterou v rámci registrace uvádíte.

Berete na vědomí, že nejsme povinni uzavřít Smlouvu (můžeme odmítnout provést registraci Účtu) zcela dle svého uvážení, a to zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu (včetně Podmínek) nebo jednaly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Odsouhlasením Podmínek a potvrzením, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů projevujete svůj souhlas s uzavřením Smlouvy, na základě které vám umožníme užívat Platformu a využívat naše Služby. Užívání Platformy za účelem objednání na Konzultace je tedy možné pouze na základě registrace Účtu, prostřednictvím kterého budete moci navštěvovat profily terapeutů („Profil Terapeuta“), objednat si jednotlivé termíny Konzultací a využívat další naše Služby.

 

5. Jak probíhá registrace na Platformě a založení Účtu?

Registrace Účtu probíhá prostřednictvím Platformy, kde vyplníte požadované údaje, odsouhlasíte vaše seznámení se s Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a kliknete na tlačítko „Založit účet“ a tím odsouhlasíte uzavření Smlouvy.

Následně po dokončení registrace Účtu vám zašleme potvrzující email o úspěšné registraci Účtu na váš e-mail, který jste zadali při registraci. Spolu s tímto potvrzením vám zašleme i tyto Podmínky v aktuálním znění v pdf.

Při registraci Účtu jste povinni uvést pouze svou emailovou adresu a heslo, s tím, že tyto údaje budou sloužit pro přihlašování do vašeho Účtu, prostřednictvím kterého je možné si objednávat Konzultace a připojovat se na ně. Ostatní údaje, které je možné při registraci uvést, jsou nepovinné, nicméně v případě, že je vyplníte, musíte uvést údaje pravdivé a v případě jejich změny během užívání jste povinni nám jejich změnu nahlásit bez zbytečného odkladu.

Neodpovídáme vám za jakoukoliv újmu, která by vám vznikla uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů při registraci na Platformě. Správnost a pravdivost údajů vámi údajů nijak neověřujeme. Před založením Účtu můžete zkontrolovat i libovolně měnit všechny zadané údaje, změny v zadaných údajích lze provádět i po registraci Účtu.

Pro založení Účtu a využívání Služeb a přihlašování na Konzultace musíte být starší 18 let, v takovém případě si ho můžete založit bez souhlasu vašeho zákonného zástupce. V případě, že jste mladší 18 let, prohlašujete, že souhlas vašeho zákonného zástupce máte, případně, že jste dostatečně rozumově vyspělí na to, abyste dokázali všechna rizika a podmínky Smlouvy a poskytování Služeb uvážit sami. Pokud váháte, vždy se raději poraďte se svým zákonným zástupcem a vyžádejte si jeho souhlas.

Používání přihlašovacího jména, hesla a/nebo jiných přihlašovacích kódů zadaných při registraci je na vaši plnou zodpovědnost. Neodpovídáme za újmu vzniklou v případě odhalení, odcizení nebo zneužití vašich přihlašovacích údajů třetí osobou a pokud se tomu tak stane, jste povinni si tyto přihlašovací údaje okamžitě změnit a neprodleně nás o tom informovat. Přihlašovací údaje k Účtu prosím nikomu nesdělujte ani nezveřejňujte. Každý Klient může mít na Platformě pouze jeden Účet a není oprávněn umožnit třetím osobám jeho Účet užívat.

Jste kdykoliv oprávněni požádat nás o zrušení vašeho Úču. Vaší žádosti vyhovíme ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Žádost o zrušení Účtu nám pošlete písemně na adresu našeho sídla nebo elektronicky na email: podpora@hedepy.cz. Podrobnosti jsou upraveny v čl. 17 těchto Podmínek.

Berete na vědomí, že jsme oprávněni na základě vlastního uvážení dočasně nebo úplně znemožnit využívat Účet, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti ze Smlouvy (včetně Podmínek) nebo v souvislosti s užíváním Platformy porušíte obecně závazné právní předpisy, v závislosti na míře závažnosti takového porušení.

 

6. Co je obsahem našich Služeb?

Na základě Smlouvy se vám zavazujeme poskytovat Služby v rozsahu umožněném funkcionalitami příslušného Účtu, tedy umožníme vám využívat Platformu za účelem sjednání Konzultace s vámi vybraným Terapeutem, spravovat si váš Účet a případně využívat další služby, které vám Platforma prostřednictvím Účtu umožňuje.

Berete na vědomí, že nejsme poskytovatelem Konzultací. Konzultace jsou poskytovány Terapeuty, se kterými uzavíráte zvláštní smlouvu o poskytování služeb terapie nebo koučinku („Smlouva s Terapeutem“). Smlouva s Terapeutem se řídí podmínkami uvedenými v čl. 11 těchto Podmínek.

Berete na vědomí, že objednávkou Konzultace prostřednictvím Platformy nevzniká žádný smluvní vztah mezi námi a vámi. Veškeré smluvní vztahy plynoucí z objednání Konzultace vznikají mezi příslušným Terapeutem a vámi.

Pokud porušíte povinnosti těchto Podmínek vůči nám nebo vůči Terapeutovi, ať úmyslně nebo neúmyslně, odpovídáte za způsobenou újmu a zavazujete se nahradit nám veškeré náklady, které bylo z naší strany nutné vynaložit k nápravě závadného stavu vzniklého v důsledku vašeho porušujícího jednání.

Prosíme, vezměte na vědomí, že obsah Platformy včetně profilů Terapeutů má pouze informační charakter a nepředstavuje propagaci nebo schválení popisovaných či zobrazených produktů, služby, postupů, procedur, výrobců, poskytovatelů, značky nebo myšlenky.

Berete na vědomí, že Platforma, případně Účet, nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které pro nás zajišťují provoz Platformy nebo jiných souvisejících služeb, z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či výpadku elektrické energie či konektivity. O případných odstávkách Platformy, pokud to bude možné, budete informováni prostřednictvím Platformy či vašeho Účtu.

 

7. Jak se objednat na Konzultaci a jak Konzultace probíhá?

Prostřednictvím Platformy si můžete objednat termín Konzultace u vybraného Terapeuta s vybranou specializací přes jeho Profil Terapeuta, kde jednotliví Terapeuti vypisují volné termíny Konzultací.

Objednávku Konzultace provedete prostřednictvím dané nabídky dostupné na konkrétním Profilu Terapeuta. V rámci objednávkového formuláře vyplníte potřebné údaje a případně specifikaci vašeho zadání. Zadáním objednávky na Profilu Terapeuta udělujete svůj souhlas s uzavřením Smlouvy s Terapeutem. Objednávku Konzultace provedete kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“, kterým se zavazujete k platbě. Okamžikem kliknutím na tlačítko je mezi vámi a Terapeutem uzavřena Smlouva s Terapeutem.

Následně provedete platbu ceny za Konzultaci ve výši stanovené na Profilu Terapeuta. Více o tom, jak můžete cenu uhradit se dozvíte v čl. 10 těchto Podmínek.

Po uhrazení ceny za Konzultaci vám bude emailem zasláno potvrzení vaší objednávky. Potvrzením objednávky se Terapeut zavazuje vám poskytnout Konzultaci a dochází mezi vámi a Terapeutem k uzavření Smlouvy s Terapeutem.

Bezprostředně poté, co provedete objednání Konzultace na určitý čas a den u konkrétního uhradíte cenu za Konzultaci, zašleme vám potvrzení Konzultace na e-mail a také vám před Konzultací zašleme odkaz, prostřednictvím kterého se s Terapeutem spojíte. Samotná Konzultace probíhá online prostřednictvím aplikace společnosti Twilio Inc, která je dostupná přímo z Platformy. Můžete si sami dle vlastních preferencí zvolit, jestli Konzultace proběhne jen audio formou, nebo audio-video formou.

Jedna Konzultace trvá 50 minut, případně 90 minut při párovém terapii nebo terapii, které se účastní více Klientů s tím, že v kalendáři přístupných na Profilech Terapeutů se zobrazuje jako 60minutový úsek, případně 100minutový úsek. Objednat Konzultaci lze nejpozději 24 hodin předem. Během Konzultace se Klient s Terapeutem může dohodnout na počtu dalších Konzultací a jejich pravidelnosti s tím, že tuto dohodu pak může realizovat objednávkami dalších Konzultací z Účtu postupem popsaným v těchto Podmínkách.

Pokud nebudete spokojeni s první Konzultací, které jste se řádně zúčastnili, a uhradili jste platbu napřímo (nikoliv Voucherem dle čl.8 těchto Podmínek), můžete do 7 dnů ode dne Konzultace poslat žádost o vrácení uhrazené částky za Konzultaci na email: podpora@hedepy.cz a částka vám bude

uhrazena zpět na účet ze kterého byla zaplacena, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti. Toto platí pouze pro první Konzultaci a každý Klient tak může tuto možnost využít nanejvýše jednou.

Pokud nebudete spokojeni s první Konzultací, které jste se řádně zúčastnili, a uhradili jste platbu prostřednictvím Předplatného nebo Voucheru dle čl.8 nebo 9 těchto Podmínek a Konzultace jste se zúčastnili, můžete do 7 dnů ode dne Konzultace poslat žádost o novou Konzultaci ve stejné hodnotě na email: podpora@hedepy.cz. V takovém případě dohodneme nový termín Konzultace s jiným Terapeutem. Toto platí pouze pro první Konzultaci a každý Klient tak může tuto možnost využít nanejvýše jednou.

Zrušit objednanou Konzultaci můžete nejpozději 24 hodin před jejím termínem. Konzultaci můžete zrušit prostřednictvím vašeho Účtu a v takovém případě vám bude vrácena uhrazená částka za Konzultaci na účet, ze kterého byla uhrazena, nebo vám bude zpátky navýšen počet Předplacených konzultací. V případě, že byla Konzultace uhrazená Voucherem, je třeba žádost o zrušení uplatnit elektronicky na email: podpora@hedepy.cz a v takovém případě vám bude umožněno zvolit jiný termín Konzultace – takovýto postup lze uplatnit pouze po dobu platnosti Voucheru.

V případě, že se sjednané Konzultace nezúčastníte nebo ji nezrušíte postupem popsaným výše, uhrazená částka za Konzultaci, případně částka za Voucher použitý k uhrazení Konzultace při objednávce propadá jako paušalizovaná náhrada újmy za naplánovanou Konzultaci ve prospěch Terapeuta.

V případě, že bude Konzultace zrušena ze strany Terapeuta nebo Konzultace neproběhne z důvodu na straně Terapeuta a současně se s vámi nedohodneme jinak, bude vám vrácena cena za Konzultaci, a to způsobem přeposlání peněz zpět na bankovní účet, ze kterého byla objednávka Konzultace hrazena, nebo vám bude zpátky navýšen počet Předplacených konzultací. V případě úhrady objednávky Voucherem bude možné stejný Voucher, jež byl použit na zrušenou Konzultaci použít na objednávku Konzultace nové ve stejné hodnotě.

V případě, že se rozhodnete neposkytnout Klinice veškeré potřebné údaje a informace o vaší osobě nebo jí nebudete poskytovat jinou nezbytnou součinnost (jak píšeme podrobněji dále v těchto Podmínkách), může Klinika od Smlouvy s Klinikou odstoupit. Uhrazená částka za danou Psychiatrickou Konzultaci se nevrací.

 

8. Jak fungují Vouchery?

Prostřednictvím Platformy si můžete objednat i naši poukázku na čerpání Konzultací v částce, kterou zvolíte („Voucher“). Voucher vám také může být poskytnutý třetí osobou nebo vaším zaměstnavatelem. Na objednání a zaplacení Voucheru se použijí Podmínky obdobně jako na objednání termínu Konzultace. Z kupní smlouvy týkající se nákupu Voucheru máte stejná práva a povinnosti jako v případě Smlouvy dle těchto podmínek, zejména co se týče spotřebitelských práv.

 

9. Jak funguje členské předplatné?

Konzultace mohou být čerpány i v rámci měsíčního členství („Předplatné“). V rámci předplatného si můžete ve svém Účtu nastavit měsíční plán podle počtu cenově zvýhodněných Konzultací předplacených pro každý měsíc pro konkrétního Terapeuta („Předplacené konzultace“). Předplatné bude placeno vždy předem za každý následující kalendářní měsíc, a to základě automatických plateb ze zadané platební karty. Potvrzení o provedení platby za Předplatné bude zasláno na váš e-mail uvedený v Účtu.

Po úhradě Předplatného bude do vašeho Účtu přidán zvolený počet dostupných Předplacených konzultací, které bude možné uplatnit v rámci rezervace Konzultací. Nevyčerpané dostupné Předplacené Konzultace za každý kalendářní měsíc je možné přenášet do dalšího měsíce po dobu trvání Předplatného.

Předplatné je možné ukončit kdykoli v rámci nastavení vašeho Účtu, a to s účinností od následujícího kalendářního měsíce, za který vám ještě nebyla stržena platba Předplatného. V případě, že při ukončení Předplatného budete mít nevyčerpané Předplacené konzultace, budou

Vám výměnou za tyto Předplacené konzultace na váš e-mail uvedený v Účtu zaslány standardní jednorázové Vouchery. Platnost těchto voucherů je 1 rok ode dne jejich vystavení. Po uplynutí této doby tyto Vouchery propadají ve prospěch Provozovatele.

Počet předplacených Konzultací v ceně Předplatného bude po celou dobu trvání Předplatného odpovídat Ceně za Konzultaci u vybraného Terapeuta, která platila v prvním měsíci trvání stávajícího Předplatného. Případné zvýšení Ceny za Konzultaci daného Terapeuta (z důvodu aktualizace ceníku Platformy nebo zvýšení kategorie individuálních Konzultací Terapeuta) tedy nemá vliv na počet Předplacených konzultací po dobu trvání Předplatného.

 

10. Jak za Konzultaci zaplatit?

Cenu za Konzultaci je možné hradit

a) prostřednictvím jednorázové platby přes platební bránu společnosti Comgate Payments a.s. nebo Stripe, Inc., přístupnou ze Serveru,

b) prostřednictvím Předplacených konzultací nebo

c) uplatněním Voucheru (pokud objednávka Konzultace tuto možnost připouští).

 

Potvrzení o provedení platby za Konzultaci nebo za Voucher bude zasláno na váš e-mail uvedený při registraci k Účtu. Stejně tak vám bude odesláno potvrzení o provedení platby Voucherem na e-mail uvedený v Účtu. Účetní doklad ke Konzultaci jako takové vám bude zaslán námi jako Provozovatelem, s tím, že daňový doklad bude vystaven na jméno a účet Terapeuta. To neplatí v případech, kdy vám Voucher poskytuje váš zaměstnavatel, kdy účetní doklady za Konzultaci zasíláme pouze zaměstnavateli, avšak vždy jen v rámci souhrnného a anonymizovaného měsíčního vyúčtování.

Daňový doklad bude vystaven a zaslán po proběhnuté Konzultaci, případně po marném uplynutí termínu Konzultace bez jejího zrušení postupem dle těchto Podmínek. V případě, že Konzultace byla hrazená Voucherem, bude zaslán účetní doklad Klientovi, jenž Voucher uplatnil, nikoliv tomu, kdo jej zakoupil.

V případě, že Voucher není uplatněn v době jeho platnosti, pak se má za to, že byl uplatněn a uhrazená částka propadá jako paušalizovaná náhrada Provozovateli za poskytované Služby a související činnosti.

 

11. Kdy uzavírám Smlouvu s Terapeutem a co je jejím obsahem?

Provedením rezervace Konzultace, tedy odesláním objednávky a provedením úhrady Konzultace Smlouva s Terapeutem s tím, že její obsah je dán objednávkou Konzultace a těmito Podmínkami.

Terapeut dodává na základě Smlouvy s Terapeutem Klientovi služby spočívající v konzultační činnosti a Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že rady a doporučení poskytnuté Terapeutem během Konzultací nemají za účel nahradit rozhodování a vůli Klienta v jeho záležitostech.

Nad rámec, co je stanoveno v těchto Podmínkách, neponesete žádné dodatečné náklady vůči Terapeutovi v souvislosti se zrušením Konzultace.

Informace sdělené Terapeutovi v průběhu Konzultace jsou považovány za důvěrné a Terapeut se v rámci platné právní úpravy zavazuje k mlčenlivosti o nich. Mlčenlivost Terapeuta je omezena zejména tím, pokud by měl dle trestního zákoníku tzv. oznamovací povinnost o tom, že byl nebo mohl být spáchán trestný čin.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Terapeut v zájmu zajištění co nejvyšší kvality poskytované Konzultace může konzultovat průběh a vedení Konzultace v rámci své supervize s dalšími odborníky. Pokud si Klient přeje, aby některé části Konzultací zůstaly přísně důvěrné (Terapeut nebude oprávněn sdělit jejich obsah komukoliv třetímu, s výhradou dle ustanovení o mlčenlivosti výše), sdělí to bez odkladu Terapeutovi. Terapeut se zavazuje toto přání Klienta bezvýhradně respektovat.

Pro Psychiatrické Konzultace platí: Klinika se na základě Smlouvy s Klinikou zavazuje pečovat o vaše zdraví. Na začátku první Psychiatrické Konzultace vás Lékař požádá o ukázání na kameru vašeho občanského průkazu a případně i doplnění některých vašich údajů, které bude potřebovat pro vaši dostatečnou identifikaci pro potřeby zdravotní dokumentace, kterou je Klinika povinná vést. Jedná se hlavně o jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, vaše trvalé bydliště, informace o vaší zdravotní pojišťovně a případně další. Tyto údaje mu musíte sdělit, jinak vám nebude moct služby v rámci Psychiatrických Konzultací poskytnout.

Před první Psychiatrickou Konzultací se vám také zobrazí text tzv. informovaného souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb. Tento souhlas vám pak Lékař předloží i v případě, že by bylo třeba jej poskytnout k dalším úkonům v rámci poskytování zdravotní péče.

Za to, že služby v rámci Psychiatrických Konzultací budou poskytnuty s péčí řádného odborníka, odpovídá Klinika, ne Provozovatel.

Máte právo nahlížet do záznamů týkajících se poskytování péče o zdraví, a to na základě žádosti. Tu prosím směřujte přímo na Kliniku, konkrétně na e-mail hedepy@unicare.cz. Provozovatel nemá přístup k informacím týkajícím se Psychiatrických Konzultací a jejich obsahu. Za vedení záznamů a zdravotnické dokumentace odpovídá výlučně Klinika.

Rádi bychom vás upozornili, že Klinika má možnost poskytnout anonymizované údaje z vaší zdravotnické dokumentace k vědeckým nebo statistickým účelům, a to i bez vašeho souhlasu, kdy je Klinika povinná zajistit, aby nebylo možné určit, že jde o informace o vaší osobě.

 

12. Jaké jsou minimální technické požadavky na to, aby Uživatel mohl Server využívat a aby Konzultace mohla řádně proběhnout?

Minimální technické požadavky jsou následující:

· přenosová rychlost internetu minimálně 384 kb/s · prohlížeč viz detaily zde

· tablet, desktopové, nebo mobilní zařízení, které je schopné připojení k internetu a funguje v něm nějaký z výše uvedených prohlížečů.

Za splnění technických požadavků odpovídáte sami a náklady s nimi spojené nesete také sami, připojení k internetu není spojeno z naší strany s žádnými dalšími náklady a sazba připojení se tak neliší od sazby vašeho poskytovatele připojení.

 

13. Jak se na Platformě a v rámci užívání Služeb chovat?

Zavazujete se, že:

· budete dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito Podmínkami;

· nebudete porušovat duševní vlastnictví nás ani třetích osob (autorská práva, ochranné známky, patenty atd.);

· nebudete při užívání Služeb prostřednictvím Platformy užívat hanlivé, urážlivé, pobuřující nebo společensky nepřijatelné odkazy, komentáře, slovní spojení, slova nebo grafická nebo jiná gesta ohledně náboženství, rasy, sexuální orientace, pohlaví, či jiných cílových skupin nebo které by mohly zasahovat do osobnostního práva (osobnost, důstojnost, čest, vážnost, soukromí, projevy osobní povahy, tělesnou integritu) nebo mít jakkoliv výhružnou, nenávistnou, obtěžující, obscénní, podvodnou, hanlivou, urážlivou nebo pohoršující povahu, a to zejména v případě, že takový odkaz nebo komentář je způsobilý přivodit jedinci nebo cílové skupině pocit újmy;

· nebudete propagovat nebo šířit na Platformě adresy jiných internetových stránek, které slouží obdobnému účelu jako Platforma a nebudete propagovat, uvádět a publikovat reklamy a jiná jim povahově blízká sdělení ať už na výrobek, službu, výrobce či poskytovatele;

· nebudete používat Platformu k prodeji zboží, služeb ani k distribuci reklamních materiálů.

 

14. Máte nějaká další práva a povinnosti?

Při užívání Platformy, Účtu a objednávání Konzultace se zavazujete dodržovat následující povinnosti:

· chovat se v rámci plnění Smlouvy takovým způsobem, aby nebyla poškozena dobrá pověst Společnosti a respektovat tyto Podmínky;

· chránit práva duševního vlastnictví náležející nám, jakož i práva Terapeutů či třetích osob, která by mohla být plněním Smlouvy dotčena;

· v případě změny adresy pro doručování písemností nebo kontaktních, bankovních a jiných údajů relevantních pro plnění Smlouvy, informovat nás bez zbytečného odkladu o těchto změnách; pokud tak neučiníte, případná nemožnost zejména kontaktování vás, jde k vaší tíži.

Následující ustanovení tohoto článku se uplatní v případě, že vstupujete do smluvního vztahu s námi a Terapeutem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči nám vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Jako spotřebitelé máte v běžných případech právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy online i bez udání důvodu. To znamená, že se na Smlouvu hledí, jako by nebyla nikdy uzavřena a obě strany si musí vrátit to, co si poskytly (na běžných e-shopech zákazník vrátí zboží a prodávající mu vrátí peníze).

Při rezervace Konzultace jsme v roli prostředníka, proto se Smlouva mezi námi týká pouze užívání našich stránek a vašeho profilu. Nejsme stranou Smlouvy s Terapeutem, kterou rezervací uzavíráte přímo s konkrétním Terapeutem. Upozorňujeme vás, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy s námi, pokud jsme služby podle Smlouvy už v plném rozsahu poskytnuli. Občanský zákoník totiž říká, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy, pokud jste souhlasili s tím, že vám služby poskytneme ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Ve zkratce to znamená, že jakmile spolu uzavřeme Smlouvu a poskytneme vám Služby, odstoupit od Smlouvy s námi už nemůžete. Pokud byste s tímto postupem nesouhlasili, služby podle Smlouvy vám poskytneme až po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. To se uplatní také v případě nákupu Voucherů.

Z toho důvodu nejsou v této části Podmínek uvedeny žádné další informace k odstoupení od Smlouvy jako např. podmínky, lhůty a další postupy, ani zde nenajdete formulář pro odstoupení od Smlouvy.

Udělujete předchozí výslovný souhlas s poskytováním Služeb a Konzultace před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Smlouvy s Terapeutem. Berete na vědomí, že nemůžete odstoupit od poskytování služby, jestliže byla plněna s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy podpora@hedepy.cz. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši emailovou adresu.

 

15. Jaká jsou vaše práva z vadného plnění a jak je uplatnit?

Pokud máte pocit, že jsme udělali chybu, tedy že jsme vám poskytli Službu s vadami (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám můžete uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanským zákoníkem). Stejně tak, pokud máte za to, že služby Konzultace byly poskytnuty vadně.

Pokud vám Terapeut neposkytne Konzultaci řádně a včas, máte nárok na rezervaci náhradního termínu Konzultace s Terapeutem dle vašeho výběru.

Práva z vad plnění uplatňujte prosím u nás jako Provozovatele Platformy, a to buď písemně na adrese našeho sídla anebo na naší emailové adrese podpora@hedepy.cz. O průběhu a vyřízení

uplatněného práva na náhradu újmy budete informováni prostřednictvím kontaktních údajů, které jste uvedli v rámci vaše Účtu.

Pokud dokážeme vadu odstranit, můžete po nás chtít (1) opravu, (2) doplnění toho, co chybí, nebo (3) žádat přiměřenou slevu z ceny.

Pokud vadu odstranit nedokážeme, můžete po nás chtít (1) přiměřenou slevu z ceny, nebo (2) odstoupit od Smlouvy.

Upozorňujeme vás, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

Vadu musíte vytknout co nejdříve poté, co ji zjistíte, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí plnění (poskytnutí služeb). Při uplatnění reklamace vám vystavíme reklamační protokol.

Prosím, uveďte k reklamaci vaše kontaktní údaje, popište nám, co reklamujete, jak chcete reklamaci vyřídit a že jsme vám službu poskytli. Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum uplatnění reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení a vaše kontaktní údaje.

Reklamaci vyřídíme a vadu odstraníme co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od té doby, co ji uplatníte, pokud se s vámi písemně nedohodneme na tom, že to bude trvat déle. Pokud 30denní lhůtu pro vyřízení reklamace nestihneme, můžete odstoupit od Smlouvy. U oprávněné reklamace vám náleží úhrada nezbytně nutných nákladů, o kterou nás musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, pokud jste spotřebitel. Po vyřízení reklamace vám vystavíme potvrzení o vyřízení reklamace.

Neodpovídáme za služby dodávané vám třetími osobami, jako např. kvalita vašeho internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků.

Vyvíjíme a používáme nástroje, abychom zajistili, že Platforma bude bezpečná pro všechny. V případě, kdy zaznamenáte jakékoliv porušení Podmínek a/nebo obecně závazných předpisů, můžete to nahlásit prostřednictvím e-mailu podpora@hedepy.cz. Každé takové nahlášení bereme velice vážně a aktivně jej řešíme. Děkujeme, že nám pomáháte udržovat Platformu bezpečnou.

 

16. V jakém rozsahu odpovídáte při používání Platformy? Je nějak omezena odpovědnost nás jako Provozovatel Platformy?

Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za Konzultace a obsah vložený na Profilu Terapeuta stejně tak jako za řádné poskytnutí Konzultace. Za jakoukoliv újmu způsobenou Konzultací nebo informací Terapeuta odpovídá v celém rozsahu Terapeut. Platí ale, že vy odpovídáte vždy za své vlastní jednání před, během i po Konzultaci.

Neneseme odpovědnost za případnou újmu způsobenou zneužitím Platformy, Účtu a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Klienta, výpadku elektrické energie či konektivity). Neneseme odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Platformy, Účtu nebo z důvodu omezení či přerušení jejich dostupnosti, dále neneseme odpovědnost za přerušení poskytování Služeb, pokud je toto způsobeno třetími osobami nebo vyšší mocí (například kybernetický útok, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení, nesprávný servis prostřednictvím servisních společností) nebo Terapeutem (například nesprávná manipulace s Platformou, Účtem, nezajištění internetového připojení, vada na zařízení, vada na hardwaru, na prvcích a technologiích třetích stran, apod.) popř. z důvodu, že provoz Platformy, Účtu bude ukončen. Pro tyto případy se vzdáváte práva na náhradu újmy.

Zavazujete se nést veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení vašich povinností, a to povinností podle těchto Podmínek, Smlouvy, Smlouvy s Terapeutem nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Dále jste povinni uhradit nám veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči nám v důsledku jakéhokoliv porušení vaší povinnosti. Tím není dotčen nárok Provozovatele a třetích stran na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Klienta.

 

17. Na jak dlouho je Smlouva uzavřena a jak je možné ji ukončit?

Kterákoliv Smluvní strana může Smlouvu vypovědět písemnou (i emailem) výpovědí adresovanou druhé Smluvní straně na emailovou adresu druhé Smluvní strany. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

K zániku Smlouvy dochází mimo jiné také zrušením Účtu; tím nejsou dotčeny důvody zániku Smlouvy vyplývající z právní úpravy. Účet může být zrušen:

· po naší vzájemné dohodě;

· z důvodu porušení Smlouvy (včetně Podmínek) na straně Klienta

· v případě neaktivity Účtu delší než 24 měsíců.

Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených zákonem. Smluvní strany nemohou od Smlouvy odstoupit ohledně plnění, která si již vzájemně poskytly.

Zrušení Účtu nebo jiné ukončení Smlouvy bude považováno také za ukončení Předplatného. V případě, že bude ke dni ukončení Smlouvy nebo zániku Účtu evidován jakýkoli počet Předplacených konzultací nebo vydaných neuplatněných Voucherů, tyto propadají bez náhrady ve prospěch Provozovatele.

 

18. Jak je to s duševním vlastnictvím?

Jsme výlučným a neomezeným vykonavatelem veškerých majetkových a v nejširším možném a zákonem dovoleném rozsahu i osobnostních práv k Platformě jako autorskému dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“).

Uzavřením Smlouvy vám udělujeme omezené právo Platformu užít v rozsahu dle funkcionalit, které jsou vám zpřístupněny v rámci Účtu („Licence“). Licence podle této Smlouvy je nevýhradní. Licence se uděluje na dobu trvání Smlouvy. Licence je územně neomezena a uděluje se bezplatně. V rámci Licence nejste oprávněni poskytnout část oprávnění tvořící Licenci (udělit podlicenci) třetí osobě ani Licenci postoupit třetí osobě bez našeho souhlasu.

Veškerá naše práva (jak majetková, tak osobnostní, u nichž to zákon dovoluje) k Platformě zůstávají zachována nám. Na základě Smlouvy vám neudělujeme žádná další práva ani přístup k Platformě nad rámec rozsahu Licence.

 

19. Co se děje s vašimi osobními údaji?

Provozovatel i Terapeut nakládají s vašimi osobními údaji dle platných právních předpisů za účelem plnění Smlouvy a poskytování služeb dle těchto Podmínek. Další informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány najdete v Zásadách GDPR.

 

20. Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele

Pokud jste jako Klient zároveň spotřebitelem, tedy s námi uzavíráte Smlouvu mimo Vaše podnikání, podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje vždy jedině na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo (pokud se týká poskytování našich služeb) vyřešit přímo. Budeme se však vždy snažit, abychom vám co nejlépe vyhověli a na řízení před inspekcí nemuse

Návrh na mimosoudní řešení sporu můžete podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u nás poprvé – jednoduše řečeno – kdy jste si u nás poprvé postěžovali.

Kromě toho můžete zahájit mimosoudní řešení sporu také online na platformě ODR dostupné na www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Podobně můžete postup použít, pokud jde o spor ze Smlouvy s Terapeutem.

Pokud nesouhlasíte s postupem Kliniky nebo Lékaře, můžete podat stížnost přímo Klinice.

 

21. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit provozování Serveru a/nebo poskytování služeb prostřednictvím Serveru kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. V případě, že toto nastane, pak Provozovatel zajistí, že úhrady Klientů na Konzultace, které z tohoto důvodu již neproběhnou, budou Klientům vráceny stejným způsobem, jako byly uhrazeny.

Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení Podmínek nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení Podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

K poskytování Služeb a provozování Platformy jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9. 4. 2022. Změna Podmínek je vyhrazena.

II. Všeobecné podmínky Provozovatele pro obchodní partnery

Tento oddíl II. Všeobecné podmínky Provozovatele pro obchodní partnery (dále jen „VPPOP“) společně s VP dále také společně jen „Obchodní podmínky“.

Provozovatel je na základě obchodní dohody s třetí stranou oprávněn poskytnout třetí straně poukazy na Konzultace (dále jen „Obchodní voucher“), které jsou takto označeny, a které třetí strana dále postupuje na jejich držitele. Držitel Obchodního voucheru je pak za předpokladu splnění povinností Uživatele a Klienta dle VP oprávněn se prostřednictvím Serveru registrovat na Konzultaci, jež je hrazena formou uplatnění Obchodního voucheru.

Platnost Obchodního voucheru je 1 rok od jeho vystavení.

3. Jaký je rozdíl mezi VPPOP a VP?

Obecně, Obchodní podmínky upravují zejména (i) pravidla, kterými se musí držitel Obchodního voucheru, resp. Klient řídit při registraci nebo při využívání Serveru, (ii) vztah mezi Provozovatelem a držitelem Obchodního voucheru nebo Voucheru, resp. Klientem a/nebo uživateli Serveru při využívání Serveru, a (iii) vztah mezi držitelem Obchodního voucheru nebo Voucheru, resp. Klientem a Provozovatelem a Terapeutem.

Rozdíl mezi VPPOP a VP pak spočívá zejména v tom, že:

·  VPPOP se použije na Obchodní vouchery a jejich použití když upravuje, mimo jiné, vztah mezi Provozovatelem a třetí stranou, jež od Provozovatele zakoupí Obchodní vouchery. Provozovatel je poskytovatelem jednotlivých Konzultací, které jsou dodávány Klientům využívajícím Obchodní vouchery prostřednictvím Terapeutů, tedy subdodavatelů Provozovatele – Provozovatel je v postavení poskytovatele služby;

·  VP se použije na Konzultace, jež jsou zakoupeny napřímo Klientem nebo jež jsou uhrazeny prostřednictvím Voucheru, vždy prostřednictvím Provozovatele přímo Terapeutovi. VP tedy upravuje, mimo jiné, vztah mezi Provozovatelem, jež zprostředkovává možnost Klientovi a Terapeutovi mezi sebou uzavřít Smlouvu (jak je definována ve VP) na jednotlivé Konzultace – tedy Provozovatel je zprostředkovatel služby.

4. Použití VPPOP a VP

Za účelem uplatnění Obchodního voucheru na Serveru pro objednání Konzultace postupuje držitel Obchodního voucheru ve všech ohledech jako Klient dle VP s tím, že příslušná ustanovení VP se použijí přiměřeně. Práva a povinnosti držitele Obchodního voucheru jsou tedy upravena ve VP, kdy držitel Obchodního voucheru je Klientem dle VP. Bez ohledu na jakékoliv odlišné ustanovení je ujednáno, že držitel Obchodního voucheru nemá nárok na jakýkoliv finanční ekvivalent Obchodního voucheru (jelikož v není v postavení kupujícího ale pouze osoby uplatňující Obchodní voucher a v případě uplynutí jeho platnosti nemá nárok na jakoukoliv peněžitou či nepeněžitou náhradu.

Provozovatel pak dle těchto VPPOP na rozdíl od VP má postavení poskytovatele (nikoliv zprostředkovatele) Konzultace, jež je poskytována Terapeutem, jakožto subdodavatelem Provozovatele, a proto je třeba vykládat jednotlivá ustanovení VP přiměřeně s ohledem na toto ujednání.

Veškeré záležitosti týkající se poskytování služeb na Serveru, Konzultací, vztahu mezi stranami využívajícími a poskytujícímí přímo nebo nepřímo služby prostřednictvím Serveru neupravené těmito VPPOP se řídí VP s tím, že v případě rozporu mají VPPOP přednost.

Tyto VPPOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021. Změna VPPOP vyhrazena.