Obchodní podmínky

Platné k 1. 9. 2021

I. Všeobecné podmínky Platformy Hedepy

1. Kdo jsme, co je účel Platformy Hedepy a k čemu slouží tyto Podmínky?

Společnost Hedepy s.r.o., se sídlem na adrese V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika, identifikační číslo 092 06 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 332559 („Provozovatel“ nebo „my“) je provozovatelem internetové platformy dostupné na www.hedepy.cz („Platforma“). 

Platforma obsahuje

 • informace pro širokou veřejnost se zaměřením na psychoterapii a poradenství;
 • rozhraní pro poskytování online konzultací zejména v oblasti terapie a koučinku zkušenými terapeuty .

Prostřednictvím Platformy poskytujeme naše služby na základě smlouvy o poskytování služeb a užívání Platformy („Smlouva“) spočívající zejména v poskytnutí přístupu k Platformě, umožnění vytvoření Účtu, správu Účtu, umožnění užívat Platformu a dalších služeb, jak jsou popsány v těchto Podmínkách („Služby“).

Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) se vztahují na Smlouvu, kterou jako Provozovatel Platformy uzavíráme s jakýmkoliv uživatelem Platformy, který si prostřednictvím Platformy objednává jednotlivé Sezení a účastní se jich („Klient“ nebo „vy“) (Klient a Provozovatel společně jako „Smluvní strany“). Tyto Podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouvu si můžeme ujednat i za jiných podmínek, než upravují tyto Podmínky, v takovém případě mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě.

V případě, že máte zájem užívat Platformu a objednat se na Sezení, je nutné odsouhlasit tyto Podmínky, seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů a uzavřít s námi Smlouvu.   

Smlouva a Podmínky se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpis. Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Toto ustanovení ale nemá vliv na aplikovatelná spotřebitelská práva.

Znění Podmínek můžeme kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Nové znění Podmínek je účinné 15. dnem jeho uveřejnění v rámci Platformy. O takové změně vás budeme informovat prostřednictvím informačního emailu, Platformy nebo při přihlášení k Účtu Klienta. Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno jako odsouhlasené.

Pokud nás potřebujete kontaktovat, můžete to udělat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Praha 6

e-mail: podpora@hedepy.cz

tel.: +420 771 123 001

Ozveme se Vám co nejdříve zpět.

2. Pro koho je Platforma určena?

Platforma je určena pro širokou veřejnost k získání povědomí o tématu psychoterapie a duševního zdraví. Kromě toho je možné si prostřednictvím Platformy sjednat schůzku („Sezení“) s konzultantem v oblasti terapie, koučinku nebo poradenství („Terapeut“).

3. Poskytujeme zdravotní služby?

Zdravotní služby neposkytujeme. Prostřednictvím Platformy nejsou poskytovány ani zprostředkovávány zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zprostředkování ani poskytování zdravotních služeb není záměrem ani účelem jak Provozovatele, Terapeutů, tak Platformy.

Rezervací Sezení vstupujete dobrovolně a na vlastní žádost do kontaktu s Terapeutem. Berete na vědomí, že tento kontakt a komunikace v rámci Sezení není součástí zdravotní péče a Terapeut nepřebírá odpovědnost za váš zdravotní stav. 

Pokud v rámci Sezení dostanete od Terapeuta doporučení k vyhledání odborné pomoci, jste povinni tato doporučení zvážit a zohlednit je v dalším svém postupu. Provozovatel ani Terapeut nenesou jakoukoliv odpovědnost za vaše jednání před, při nebo po Sezení. Odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jednání nesete vždy sami.

4. Jak dojde k uzavření Smlouvy a proč si založit Účet?

Smlouvu spolu uzavřeme prostřednictvím provedení registrace vašeho uživatelského účtu na Platformě („Účet“), kdy je Smlouva uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem vzniku Účtu.

Berete na vědomí, že nejsme povinni uzavřít Smlouvu (můžeme odmítnout provést registraci Účtu) zcela dle svého uvážení, a to zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu (včetně Podmínek) nebo jednaly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Odsouhlasením Podmínek a potvrzením, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů projevujete svůj souhlas s uzavřením Smlouvy, na základě které vám umožníme užívat Platformu a využívat naše Služby. Užívání Platformy za účelem objednání na Sezení je tedy možné pouze na základě registrace Účtu, prostřednictvím kterého budete moci navštěvovat profily terapeutů („Profil Terapeuta“), objednat si jednotlivé termíny Sezení a využívat další naše Služby.

5. Jak probíhá registrace na Platformě a založení Účtu?

Registrace Účtu probíhá prostřednictvím Platformy, kde vyplníte požadované údaje, odsouhlasíte vaše seznámení se s Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a tím odsouhlasíte uzavření Smlouvy. 

Při registraci Účtu jste povinni uvést pouze svou emailovou adresu a heslo, s tím, že tyto údaje budou sloužit pro přihlašování do vašeho Účtu, prostřednictvím kterého je možné si objednávat Sezení a připojovat se na ně. Ostatní údaje, které je možné při registraci uvést, jsou nepovinné, nicméně v případě, že je vyplníte, musíte uvést údaje pravdivé a v případě jejich změny během užívání jste povinni nám jejich změnu nahlásit bez zbytečného odkladu. 

Neodpovídáme vám za jakoukoliv újmu, která by vám vznikla uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů při registraci na Platformě. Správnost a pravdivost údajů vámi údajů nijak neověřujeme.

Pro založení Účtu a využívání Služeb a přihlašování na Sezení musíte být starší 18 let, v takovém případě si ho můžete založit bez souhlasu vašeho zákonného zástupce. V případě, že jste mladší 18 let, prohlašujete, že souhlas vašeho zákonného zástupce máte, případně, že jste dostatečně rozumově vyspělí na to, abyste dokázali všechna rizika a podmínky Smlouvy a poskytování Služeb uvážit sami. Pokud váháte, vždy se raději poraďte se svým zákonným zástupcem a vyžádejte si jeho souhlas.

Používání přihlašovacího jména, hesla a/nebo jiných přihlašovacích kódů zadaných při registraci je na vaši plnou zodpovědnost. Neodpovídáme za újmu vzniklou v případě odhalení, odcizení nebo zneužití vašich přihlašovacích údajů třetí osobou a pokud se tomu tak stane, jste povinni si tyto přihlašovací údaje okamžitě změnit a neprodleně nás o tom informovat. Přihlašovací údaje k Účtu prosím nikomu nesdělujte ani nezveřejňujte. Každý Klient může mít na Platformě pouze jeden Účet a není oprávněn umožnit třetím osobám jeho Účet užívat. 

Jste kdykoliv oprávněni požádat nás o zrušení vašeho Účtu. Vaší žádosti vyhovíme ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Žádost o zrušení Účtu nám pošlete písemně na adresu našeho sídla nebo elektronicky na e-mail: podpora@hedepy.cz.

Berete na vědomí, že jsme oprávněni na základě vlastního uvážení dočasně nebo úplně znemožnit využívat Účet, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti ze Smlouvy (včetně Podmínek) nebo v souvislosti s užíváním Platformy porušíte obecně závazné právní předpisy, v závislosti na míře závažnosti takového porušení.

6. Co je obsahem našich Služeb?

Na základě Smlouvy se vám zavazujeme poskytovat Služby v rozsahu umožněném funkcionalitami příslušného Účtu, tedy umožníme vám využívat Platformu za účelem sjednání Sezení s vámi vybraným Terapeutem, spravovat si váš Účet a případně využívat další služby, které vám Platforma prostřednictvím Účtu umožňuje. 

Berete na vědomí, že nejsme poskytovatelem konzultačních služeb. Sezení jsou poskytovány Terapeuty, se kterými uzavíráte zvláštní smlouvu o poskytování poradenských služeb („Smlouva s Terapeutem“). Smlouva s Terapeutem se řídí podmínkami uvedenými v čl. 9 těchto Podmínek.

Berete na vědomí, že objednávkou Sezení prostřednictvím Platformy nevzniká žádný smluvní vztah mezi námi a vámi. Veškeré smluvní vztahy plynoucí z objednání Sezení vznikají mezi příslušným Terapeutem a vámi. 

Pokud porušíte povinnosti těchto Podmínek vůči nám nebo vůči Terapeutovi, ať úmyslně nebo neúmyslně, odpovídáte za způsobenou újmu a zavazujete se nahradit nám veškeré náklady, které bylo z naší strany nutné vynaložit k nápravě závadného stavu vzniklého v důsledku vašeho porušujícího jednání.

Prosíme, vezměte na vědomí, že obsah Platformy včetně profilů Terapeutů má pouze informační charakter a nepředstavuje propagaci nebo schválení popisovaných či zobrazených produktů, služby, postupů, procedur, výrobců, poskytovatelů, značky nebo myšlenky.

Berete na vědomí, že Platforma, případně Účet, nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které pro nás zajišťují provoz Platformy nebo jiných souvisejících služeb, z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či výpadku elektrické energie či konektivity. O případných odstávkách Platformy, pokud to bude možné, budete informováni prostřednictvím Platformy či vašeho Účtu.

7. Jak se objednat na Sezení a jak Sezení probíhá?

Prostřednictvím Platformy si můžete objednat termín Sezení u vybraného Terapeuta s vybranou specializací přes jeho Profil Terapeuta, kde jednotliví Terapeuti vypisují volné termíny Sezení.

Objednávku Sezení provedete prostřednictvím dané nabídky dostupné na konkrétním Profilu Terapeuta. V rámci objednávkového formuláře vyplníte potřebné údaje a případně specifikaci vašeho zadání. Zadáním objednávky na Profilu Terapeuta udělujete svůj souhlas s uzavřením Smlouvy s Terapeutem.           

Následně provedete platbu ceny za Sezení ve výši stanovené na Profilu Terapeuta. Více o tom, jak můžete cenu uhradit se dozvíte v čl. 9 těchto Podmínek.

Po uhrazení ceny za Sezení vám bude emailem zasláno potvrzení vaší objednávky. Potvrzením objednávky se Terapeut zavazuje vám poskytnout Sezení a dochází mezi vámi a Terapeutem k uzavření Smlouvy s Terapeutem.

Bezprostředně poté, co provedete objednání Sezení na určitý čas a den u konkrétního Terapeuta a uhradíte cenu za Sezení, zašleme vám potvrzení termínu Sezení na e-mail a také vám před termínem Sezení zašleme odkaz, prostřednictvím kterého se s Terapeutem spojíte. 

Samotné Sezení probíhá online prostřednictvím aplikace společnosti Twilio Inc, která je dostupná přímo z Platformy. Můžete si sami dle vlastních preferencí zvolit, jestli Sezení proběhne jen textově, audio formou, nebo audio-video formou.

Sezení trvá délku uvedenou vždy u každé nabídky konzultace.  Objednat Sezení lze nejpozději 24 hodin předem. Během Sezení se Klient s Terapeutem může dohodnout na počtu dalších Sezení a jejich pravidelnosti s tím, že tuto dohodu pak může realizovat objednávkami dalších Sezení z Účtu postupem popsaným v těchto Podmínkách.

Pokud nebudete s prvním Sezením spokojeni, a uhradili jste platbu napřímo (nikoliv Voucherem dle čl. 9 těchto Podmínek) a Sezení jste se zúčastnili, můžete do 7 dnů ode dne Sezení poslat žádost o vrácení uhrazené částky za Sezení na email: podpora@hedepy.cz a částka vám bude uhrazena zpět na účet ze kterého byla zaplacena, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti. Toto platí pouze pro první Sezení a každý Klient tak může tuto možnost využít nanejvýše jednou.

Pokud nebudete s prvním Sezení spokojeni, a uhradili jste platbu prostřednictvím Voucheru dle čl. 9 těchto Podmínek a Sezení jste se zúčastnili, můžete do 7 dnů ode dne Sezení poslat žádost o nové Sezení ve stejné hodnotě na email: podpora@hedepy.cz. V takovém případě dohodneme nový termín Sezení s jiným Terapeutem. Toto platí pouze pro první Sezení a každý Klient tak může tuto možnost využít nanejvýše jednou.

Zrušit objednané Sezení můžete nejpozději 24 hodin před jeho termínem. Sezení můžete zrušit prostřednictvím vašeho Účtu a v takovém případě vám bude vrácena uhrazená částka za Sezení na účet, ze kterého byla uhrazena. V případě, že bylo Sezení uhrazené Voucherem, je třeba žádost o zrušení uplatnit elektronicky na e-mail: podpora@hedepy.cz a v takovém případě vám bude umožněno zvolit jiný termín Sezení – takovýto postup lze uplatnit pouze po dobu platnosti Voucheru.

V případě, že se sjednaného Sezení nezúčastníte nebo ho nezrušíte postupem popsaným výše, uhrazená částka za Sezení, případně částka za Voucher použitý k uhrazení Sezení při objednávce propadá jako paušalizovaná náhrada újmy za naplánované Sezení ve prospěch Terapeuta a Platformy. 

V případě, že bude Sezení zrušeno ze strany Terapeuta nebo Sezení neproběhne z důvodu na straně Terapeuta nebo Platformy a současně se s vámi nedohodneme jinak, bude vám vrácena cena za Sezení, a to způsobem přeposlání peněz zpět na bankovní účet, ze kterého byla objednávka Sezení hrazena. V případě úhrady objednávky Voucherem bude možné stejný Voucher, jež byl použit na zrušené Sezení použít na objednávku Sezení nového ve stejné hodnotě.

6. Jak fungují Vouchery?

Prostřednictvím Platformy si můžete objednat i naši poukázku na čerpání konzultací v částce, kterou zvolíte („Voucher“). Na objednání a zaplacení Voucheru se použijí Podmínky obdobně jako na objednání termínu Sezení. Z kupní smlouvy týkající se nákupu Voucheru máte stejná práva a povinnosti jako v případě Smlouvy dle těchto podmínek, zejména co se týče spotřebitelských práv.

9. Jak za Sezení zaplatit?

Cenu za Sezení je možné hradit prostřednictvím platby přes platební bránu společnosti Comgate Payments a.s. přístupnou ze Serveru nebo uplatněním Voucheru (pokud objednávka Sezení tuto možnost připouští). 

Potvrzení o provedení platby za Sezení nebo za Voucher bude zasláno na váš e-mail uvedený při registraci k Účtu. Stejně tak vám bude odesláno potvrzení o provedení platby Voucherem na e-mail uvedený v Účtu. Účetní doklad za Sezení jako takového vám bude zaslán námi jako Provozovatelem, s tím, že daňový doklad bude vystaven na jméno a účet Terapeuta.

Daňový doklad bude vystaven a zaslán po proběhnutém Sezení, případně po marném uplynutí termínu Sezení bez jeho zrušení postupem dle těchto Podmínek. V případě, že Sezení bylo hrazené Voucherem, bude zaslán účetní doklad Klientovi, jenž Voucher uplatnil, nikoliv tomu, kdo jej zakoupil.

V případě, že Voucher není uplatněn v době jeho platnosti, pak se má za to, že byl uplatněn a uhrazená částka propadá jako paušalizovaná náhrada Provozovateli za poskytované služby a související činnosti.

10. Kdy uzavírám Smlouvu s Terapeutem a co je jejím obsahem?

Provedením rezervace Sezení, tedy odesláním objednávky a provedením úhrady Sezení Smlouva s Terapeutem s tím, že její obsah je dán objednávkou Sezení a těmito Podmínkami.

Terapeut dodává na základě Smlouvy s Terapeutem Klientovi služby spočívající v konzultační činnosti a Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že rady a doporučení poskytnuté Terapeutem během Sezení nemají za účel nahradit rozhodování a vůli Klienta v jeho záležitostech.

Nad rámec, co je stanoveno v těchto Podmínkách, neponesete žádné dodatečné náklady vůči Terapeutovi v souvislosti se zrušením Sezení.

Informace sdělené Terapeutovi v průběhu Sezení jsou považovány za důvěrné a Terapeut se v rámci platné právní úpravy zavazuje k mlčenlivosti o nich. Mlčenlivost Terapeuta je omezena zejména tím, pokud by měl dle trestního zákoníku tzv. oznamovací povinnost o tom, že byl nebo mohl být spáchán trestný čin.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Terapeut v zájmu zajištění co nejvyšší kvality poskytované Sezení může konzultovat průběh a vedení Sezení v rámci své supervize s dalšími odborníky. Pokud si Klient přeje, aby některé části Sezení zůstaly přísně důvěrné (Terapeut nebude oprávněn sdělit jejich obsah komukoliv třetímu, s výhradou dle ustanovení o mlčenlivosti výše), sdělí to bez odkladu Terapeutovi. Terapeut se zavazuje toto přání Klienta bezvýhradně respektovat.

Terapeut se zavazuje pravidelným Klientům poskytovat návaznou péči, pokud si to Klient přeje, nárok na návaznou péči končí v případě, že se Terapeut s klientem dohodli na ukončení spolupráce nebo uplynula doba déle než 3 měsíce, kdy Klient neprovedl objednávku Sezení.

11. Jaké jsou minimální technické požadavky na to, aby Uživatel mohl Platformu  využívat a aby Sezení mohla řádně proběhnout?

Minimální technické požadavky jsou následující:

 • přenosová rychlost internetu minimálně 384 kb/s
 • prohlížeč viz detaily zde
 • tablet, desktopové, nebo mobilní zařízení, které je schopné připojení k internetu a funguje v něm nějaký z výše uvedených prohlížečů. 

Za splnění technických požadavků odpovídáte sami a náklady s nimi spojené nesete také sami, připojení k internetu není spojeno z naší strany s žádnými dalšími náklady a sazba připojení se tak neliší od sazby vašeho poskytovatele připojení.

12. Jak se na Platformě a v rámci užívání Služeb chovat?

Zavazujete se, že:

 • budete dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito Podmínkami;
 • nebudete porušovat duševní vlastnictví nás ani třetích osob (autorská práva, ochranné známky, patenty atd.);
 • nebudete při užívání Služeb prostřednictvím Platformy užívat hanlivé, urážlivé, pobuřující nebo společensky nepřijatelné odkazy, komentáře, slovní spojení, slova nebo grafická nebo jiná gesta ohledně náboženství, rasy, sexuální orientace, pohlaví, či jiných cílových skupin nebo které by mohly zasahovat do osobnostního práva (osobnost, důstojnost, čest, vážnost, soukromí, projevy osobní povahy, tělesnou integritu) nebo mít jakkoliv výhružnou, nenávistnou, obtěžující, obscénní, podvodnou, hanlivou, urážlivou nebo pohoršující povahu, a to zejména v případě, že takový odkaz nebo komentář je způsobilý přivodit jedinci nebo cílové skupině pocit újmy;
 • nebudete propagovat nebo šířit na Platformě adresy jiných internetových stránek, které slouží obdobnému účelu jako Platforma a nebudete propagovat, uvádět a publikovat reklamy a jiná jim povahově blízká sdělení ať už na výrobek, službu, výrobce či poskytovatele;
 • nebudete používat Platformu k prodeji zboží, služeb ani k distribuci reklamních materiálů.

13. Máte nějaká další práva a povinnosti?

Při užívání Platformy, Účtu a objednávání Sezení se zavazujete dodržovat následující povinnosti:

 • chovat se v rámci plnění Smlouvy takovým způsobem, aby nebyla poškozena dobrá pověst Společnosti a respektovat tyto Podmínky;
 • chránit práva duševního vlastnictví náležející nám, jakož i práva Terapeutů či třetích osob, která by mohla být plněním Smlouvy dotčena;
 • v případě změny adresy pro doručování písemností nebo kontaktních, bankovních a jiných údajů relevantních pro plnění Smlouvy, informovat nás bez zbytečného odkladu o těchto změnách; pokud tak neučiníte, případná nemožnost zejména kontaktování vás, jde k vaší tíži.

Následující ustanovení tohoto článku se uplatní v případě, že vstupujete do smluvního vztahu s námi a Terapeutem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči nám vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Udělujete předchozí výslovný souhlas s poskytováním Služeb a Sezení před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Smlouvy s Terapeutem. Berete na vědomí, že nemůžete odstoupit od poskytování služby, jestliže byla plněna s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení. 

Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy podpora@hedepy.cz. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši emailovou adresu.Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi námi a vámi, pokud jste spotřebitelem, v souvislosti se Smlouvou nebo poskytováním Služeb je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo se námi nebo Terapeutem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u nás nebo Terapeuta poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Jaká jsou vaše práva z vadného plnění a jak je uplatnit?

Pokud vám Terapeut neposkytne Sezení řádně a včas, máte nárok na rezervaci náhradního termínu Sezení s Terapeutem dle vašeho výběru.

Práva z vad plnění uplatňujte prosím u nás jako Provozovatele Platformy, a to buď písemně na adrese našeho sídla anebo na naší emailové adrese podpora@hedepy.cz. O průběhu a vyřízení uplatněného práva na náhradu újmy budete informováni prostřednictvím kontaktních údajů, které jste uvedli v objednávce příslušné Sezení.

Neodpovídáme za služby dodávané vám třetími osobami, jako např. kvalita vašeho internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše těchto poplatků. 

Vyvíjíme a používáme nástroje, abychom zajistili, že Platforma bude bezpečná pro všechny. V případě, kdy zaznamenáte jakékoliv porušení Podmínek a/nebo obecně závazných předpisů, můžete to nahlásit prostřednictvím e-mailu podpora@hedepy.cz. Každé takové nahlášení bereme velice vážně a aktivně jej řešíme. Děkujeme, že nám pomáháte udržovat Platformu bezpečnou.

15. V jakém rozsahu odpovídáte při používání Platformy? Je nějak omezena odpovědnost nás jako Provozovatel Platformy?

Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za Sezení a obsah vložený na Profilu Terapeuta stejně tak jako za řádné poskytnutí Sezení. Za jakoukoliv újmu způsobenou Sezeními nebo informací Terapeuta odpovídá v celém rozsahu Terapeut. Platí ale, že vy odpovídáte vždy za své vlastní jednání před, během i po Sezení.   

Neneseme odpovědnost za případnou újmu způsobenou zneužitím Platformy, Účtu a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Klienta, výpadku elektrické energie či konektivity). Neneseme odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Platformy, Účtu nebo z důvodu omezení či přerušení jejich dostupnosti, dále neneseme odpovědnost za přerušení poskytování Služeb, pokud je toto způsobeno třetími osobami nebo vyšší mocí (například kybernetický útok, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení, nesprávný servis prostřednictvím servisních společností) nebo Terapeutem (například nesprávná manipulace s Platformou, Účtem, nezajištění internetového připojení, vada na zařízení, vada na hardwaru, na prvcích a technologiích třetích stran, apod.) popř. z důvodu, že provoz Platformy, Účtu bude ukončen. Pro tyto případy se vzdáváte práva na náhradu újmy.

Zavazujete se nést veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení vašich povinností, a to povinností podle těchto Podmínek, Smlouvy, Smlouvy s Terapeutem nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Dále jste povinni uhradit nám veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči nám v důsledku jakéhokoliv porušení vaší povinnosti. Tím není dotčen nárok Provozovatele a třetích stran na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Klienta.

16. Na jak dlouho je Smlouva uzavřena a jak je možné ji ukončit?

Kterákoliv Smluvní strana může Smlouvu vypovědět písemnou (i emailem) výpovědí adresovanou druhé Smluvní straně na emailovou adresu druhé Smluvní strany. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

K zániku Smlouvy dochází mimo jiné také zrušením Účtu; tím nejsou dotčeny důvody zániku Smlouvy vyplývající z právní úpravy. Účet může být zrušen:

 • po naší vzájemné dohodě;
 • z důvodu porušení Smlouvy (včetně Podmínek) na straně Klienta
 • v případě neaktivity Účtu delší než 24 měsíců.

Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených zákonem. Smluvní strany nemohou od Smlouvy odstoupit ohledně plnění, která si již vzájemně poskytly.

17. Jak je to s duševním vlastnictvím?

Jsme výlučným a neomezeným vykonavatelem veškerých majetkových a v nejširším možném a zákonem dovoleném rozsahu i osobnostních práv k Platformě jako autorskému dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“).

Uzavřením Smlouvy vám udělujeme omezené právo Platformu užít v rozsahu dle funkcionalit, které jsou vám zpřístupněny v rámci Účtu („Licence“). Licence podle této Smlouvy je nevýhradní. Licence se uděluje na dobu trvání Smlouvy. Licence je územně neomezena a uděluje se bezplatně. V rámci Licence nejste oprávněni poskytnout část oprávnění tvořící Licenci (udělit podlicenci) třetí osobě ani Licenci postoupit třetí osobě bez našeho souhlasu.

Veškerá naše práva (jak majetková, tak osobnostní, u nichž to zákon dovoluje) k Platformě zůstávají zachována nám. Na základě Smlouvy vám neudělujeme žádná další práva ani přístup k Platformě nad rámec rozsahu Licence.

18. Co se děje s vašimi osobními údaji?

Provozovatel i Terapeut nakládají s vašimi osobními údaji dle platných právních předpisů za účelem plnění Smlouvy a poskytování služeb dle těchto Podmínek. Další informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány najdete v Zásadách GDPR.

19. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit provozování Serveru a/nebo poskytování služeb prostřednictvím Serveru kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. V případě, že toto nastane, pak Provozovatel zajistí, že úhrady Klientů na Sezení, které z tohoto důvodu již neproběhnou, budou Klientům vráceny stejným způsobem, jako byly uhrazeny.

Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení Podmínek nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení Podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

K poskytování Služeb a provozování Platformy jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2021. Změna Podmínek je vyhrazena.

II. Všeobecné podmínky Provozovatele pro obchodní partnery

Tento oddíl II. Všeobecné podmínky Provozovatele pro obchodní partnery (dále jen „VPPOP“) společně s VP dále také společně jen „Obchodní podmínky“.

Provozovatel je na základě obchodní dohody s třetí stranou oprávněn poskytnout třetí straně poukazy na Konzultace (dále jen „Obchodní voucher“), které jsou takto označeny, a které třetí strana dále postupuje na jejich držitele. Držitel Obchodního voucheru je pak za předpokladu splnění povinností Uživatele a Klienta dle VP oprávněn se prostřednictvím Serveru registrovat na Konzultaci, jež je hrazena formou uplatnění Obchodního voucheru.

Platnost Obchodního voucheru je 1 rok od jeho vystavení.

3. Jaký je rozdíl mezi VPPOP a VP?

Obecně, Obchodní podmínky upravují zejména (i) pravidla, kterými se musí držitel Obchodního voucheru, resp. Klient řídit při registraci nebo při využívání Serveru, (ii) vztah mezi Provozovatelem a držitelem Obchodního voucheru nebo Voucheru, resp. Klientem a/nebo uživateli Serveru při využívání Serveru, a (iii) vztah mezi držitelem Obchodního voucheru nebo Voucheru, resp. Klientem a Provozovatelem a Terapeutem.

Rozdíl mezi VPPOP a VP pak spočívá zejména v tom, že:

·  VPPOP se použije na Obchodní vouchery a jejich použití když upravuje, mimo jiné, vztah mezi Provozovatelem a třetí stranou, jež od Provozovatele zakoupí Obchodní vouchery. Provozovatel je poskytovatelem jednotlivých Konzultací, které jsou dodávány Klientům využívajícím Obchodní vouchery prostřednictvím Terapeutů, tedy subdodavatelů Provozovatele – Provozovatel je v postavení poskytovatele služby;

·  VP se použije na Konzultace, jež jsou zakoupeny napřímo Klientem nebo jež jsou uhrazeny prostřednictvím Voucheru, vždy prostřednictvím Provozovatele přímo Terapeutovi. VP tedy upravuje, mimo jiné, vztah mezi Provozovatelem, jež zprostředkovává možnost Klientovi a Terapeutovi mezi sebou uzavřít Smlouvu (jak je definována ve VP) na jednotlivé Konzultace – tedy Provozovatel je zprostředkovatel služby.

4. Použití VPPOP a VP

Za účelem uplatnění Obchodního voucheru na Serveru pro objednání Konzultace postupuje držitel Obchodního voucheru ve všech ohledech jako Klient dle VP s tím, že příslušná ustanovení VP se použijí přiměřeně. Práva a povinnosti držitele Obchodního voucheru jsou tedy upravena ve VP, kdy držitel Obchodního voucheru je Klientem dle VP. Bez ohledu na jakékoliv odlišné ustanovení je ujednáno, že držitel Obchodního voucheru nemá nárok na jakýkoliv finanční ekvivalent Obchodního voucheru (jelikož v není v postavení kupujícího ale pouze osoby uplatňující Obchodní voucher a v případě uplynutí jeho platnosti nemá nárok na jakoukoliv peněžitou či nepeněžitou náhradu.

Provozovatel pak dle těchto VPPOP na rozdíl od VP má postavení poskytovatele (nikoliv zprostředkovatele) Konzultace, jež je poskytována Terapeutem, jakožto subdodavatelem Provozovatele, a proto je třeba vykládat jednotlivá ustanovení VP přiměřeně s ohledem na toto ujednání.

Veškeré záležitosti týkající se poskytování služeb na Serveru, Konzultací, vztahu mezi stranami využívajícími a poskytujícímí přímo nebo nepřímo služby prostřednictvím Serveru neupravené těmito VPPOP se řídí VP s tím, že v případě rozporu mají VPPOP přednost.

Tyto VPPOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021. Změna VPPOP vyhrazena.