Všeobecné podmínky Platformy Hedepy

Platné k 17. 02. 2024

Všeobecné podmínky Platformy Hedepy – služby psychiatrie

Jsme společnost Hedepy s.r.o., IČO: 092 06 281, se sídlem V Tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 332559 („Provozovatel“ nebo „my“) a provozujeme aplikaci dostupnou na www.hedepy.cz a mobilní aplikaci Hedepy (společně „Platforma“).

Toto jsou naše obchodní podmínky („Podmínky“) a doporučujeme vám, abyste si je přečetli celé. Pokud se vám ale do toho z nějakého důvodu nechce, rádi bychom zdůraznili některá práva a povinnosti z Podmínek, u kterých máme za to, že je dobré na ně zvlášť upozornit anebo které by pro vás mohly být považovány za překvapivé.

 • Vezměte prosím na vědomí, že nejsme poskytovateli Konzultací; Konzultace vám poskytuje přímo klinika, společnost UNICARE MEDICAL CENTER, s.r.o, se sídlem Na dlouhém lánu 563/11, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 475 41 415, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 25321. 
 • Podmínky a náš vzájemný vztah se řídí českým právem i tehdy, kdy obsahuje mezinárodní prvek. To samozřejmě nemá vliv na vaše aplikovatelná spotřebitelská práva.
 • Znění Podmínek můžeme kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Nové znění Podmínek je účinné 15. dnem od jeho uveřejnění v rámci Platformy. O takové změně vás budeme informovat prostřednictvím informačního emailu, Platformy nebo při přihlášení k Účtu Klienta. Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno jako odsouhlasené.
 • Konzultaci můžete zrušit 24 hodin před jejím termínem. Pokud ji zrušíte později, částku uhrazenou za Konzultaci vám nevrátíme.
 • Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám při registraci na Účtu na Platformě poskytnete nesprávné nebo neúplné údaje nebo informace, neneseme odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo újmu, která tím může být způsobena. Neneseme také žádnou odpovědnost za Konzultace a za obsah zveřejněný Lékařem. Klinika je přímo a plně odpovědná za jakoukoliv škodu způsobenou Konzultací nebo informacemi poskytnutými Lékařem. Vy však vždy nesete odpovědnost za své vlastní jednání před, během i po Konzultaci. Dále neodpovídáme za jakoukoliv škodu nebo újmu způsobenou nesprávným používáním Platformy, nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu vzniklou v důsledku používání Platformy nebo v důsledku omezení nebo přerušení dostupnosti Platformy.
 • Vezměte prosím na vědomí, že jsme kdykoliv oprávněni dle vlastního uvážení dočasně nebo úplně zamezit používání vašeho Účtu a zablokovat Účet i pro rezervaci Konzultací, pokud porušíte své povinnosti ze Smlouvy (včetně Podmínek) nebo v souvislosti s používáním Platformy porušíte platné právní předpisy, a to v závislosti na míře takového porušení, nebo pokud budete opakovaně rušit a přesouvat termíny Konzultací bez konkrétních důvodů.
 • Jako spotřebitelé máte v běžných případech právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy online i bez udání důvodu. Vezměte ale na vědomí, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy uzavřené s námi, pokud jsme vám již poskytli služby podle Smlouvy v plném rozsahu. Ve zkratce to znamená, že jakmile spolu uzavřeme Smlouvu a poskytneme vám Služby, odstoupit od Smlouvy s námi už nemůžete. Pokud byste s tímto postupem nesouhlasili, služby podle Smlouvy vám poskytneme až po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. To se uplatní také v případě nákupu Voucherů. 

 

1. Co je účel Platformy Hedepy a k čemu slouží tyto Podmínky?

Poskytovatelem zdravotních služeb z oblasti psychiatrie podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) („Zákon o ZS“), ve znění pozdějších předpisů je společnost UNICARE MEDICAL CENTER, s.r.o, se sídlem Na dlouhém lánu 563/11, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 475 41 415, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 25321 („Klinika“). Klinika zaměstnává lékaře (psychiatry), prostřednictvím kterých poskytuje jednotlivé Konzultace („Lékař“).

Podmínky obsahují nejen pravidla pro používání Platformy a registraci Konzultací, ale i podmínky samotné smlouvy o péči o zdraví, kterou uzavíráte s Klinikou prostřednictvím Platformy („Smlouva s Klinikou“). 

Platforma obsahuje

 • informace pro širokou veřejnost se zaměřením na psychoterapii a poradenství;
 • rozhraní pro poskytování Konzultací s Psychiatry.

Prostřednictvím Platformy poskytujeme naše služby na základě smlouvy o poskytování služeb a užívání Platformy („Smlouva“) spočívající zejména v poskytnutí přístupu k Platformě, umožnění vytvoření Účtu, správu Účtu, umožnění užívat Platformu a dalších služeb, jak jsou popsány v těchto Podmínkách („Služby“).

Tyto Podmínky se vztahují na Smlouvu, kterou jako Provozovatel Platformy uzavíráme s jakýmkoliv uživatelem Platformy, který si prostřednictvím Platformy objednává jednotlivé Konzultace a účastní se jich („Klient“ nebo „vy“) (Klient a my společně jako „Smluvní strany“). Tyto Podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouvu si můžeme ujednat i za jiných podmínek, než upravují tyto Podmínky, v takovém případě mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě.

V případě, že máte zájem užívat Platformu a objednat se na Konzultaci, je nutné odsouhlasit tyto Podmínky, seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů a uzavřít s námi Smlouvu.   

Smlouva a Podmínky se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pokud jste spotřebitelem). Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Toto ustanovení ale nemá vliv na aplikovatelná spotřebitelská práva.

Znění Podmínek můžeme kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Nové znění Podmínek je účinné 15. dnem od jeho uveřejnění v rámci Platformy. O takové změně vás budeme informovat prostřednictvím informačního emailu, Platformy nebo při přihlášení k Účtu Klienta. Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno jako odsouhlasené.

Pokud nás potřebujete kontaktovat, můžete to udělat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Praha 6

e-mail: podpora@hedepy.cz

tel.: +420 228 811 555

Ozveme se Vám co nejdříve zpět.

Jelikož jsme podle předpisů EU poskytovatel „zprostředkovatelské služby“ a provozujeme „on-line platformu“, musíme dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb („DSA“). Tyto Podmínky uvádějí důležité informace o právech a povinnostech nás i vás dle DSA ohledně potenciálního nezákonného obsahu na Platformě.

Kontaktní e-mail podpora@hedepy.cz je rovněž jednotným kontaktním místem, na kterém nás můžete vy i státní a jiné orgány kontaktovat ve věcech souvisejících s DSA; na tomto kanálu je možné s námi komunikovat v češtině a angličtině.

 

2. Pro koho je Platforma určena?

Platforma je určena pro širokou veřejnost k získání povědomí o tématu psychoterapie a duševního zdraví. Kromě toho je možné si prostřednictvím Platformy sjednat konzultaci („Konzultace“) s Lékařem.

 

3. Jak dojde k uzavření Smlouvy a proč si založit Účet?

Smlouvu spolu uzavřeme prostřednictvím provedení registrace vašeho uživatelského účtu na Platformě („Účet“), kdy je Smlouva uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem doručení akceptace registrace Účtu, kterou vám zašleme na vaši emailovou adresu, kterou v rámci registrace uvádíte.

Berete na vědomí, že nejsme povinni uzavřít Smlouvu (můžeme odmítnout provést registraci Účtu) zcela dle svého uvážení, a to zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu (včetně Podmínek) nebo jednaly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

Odsouhlasením Podmínek a potvrzením, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů projevujete svůj souhlas s uzavřením Smlouvy, na základě které vám umožníme užívat Platformu a využívat naše Služby. Užívání Platformy za účelem objednání na Konzultace je tedy možné pouze na základě registrace Účtu, prostřednictvím kterého budete moci navštěvovat profily Lékařů („Profil Lékaře“), objednat si jednotlivé termíny Konzultací a využívat další naše Služby.

Odsouhlasením Podmínek potvrzujete, že jste zletilí, jste plné svéprávní a způsobilí uzavřít Smlouvu. Pokud jste nezletilí nebo nesvéprávní, je k uzavření Smlouvy a účasti na Konzultaci nezbytný souhlas vašeho zákonného zástupce. Můžeme vás kdykoli požádat, abyste prokázali, že jste zletilí, máte plnou způsobilost k právním úkonům nebo že váš zákonný zástupce vyjádřil souhlas s uzavřením Smlouvy. Pokud to neprokážete, můžeme váš Účet zablokovat a Smlouvu ukončit. Pokud svou plnou svéprávnost a zletilost neprokážete během Konzultace, Konzultace může být okamžitě ukončena a cena za Konzultaci vám nebude vrácena.

Rádi bychom vás informovali, že nemoderujeme žádný obsah, který zveřejníte na Platformě, protože rozsah takového obsahu je omezen na informace a osobní údaje ve vašem Účtu, jako je vaše jméno a příjmení, vaše kontaktní údaje a informace o rezervovaných nebo již navštívených Konzultacích.

 

4. Jak probíhá registrace na Platformě a založení Účtu?

Registrace Účtu probíhá prostřednictvím Platformy, kde vyplníte požadované údaje, odsouhlasíte vaše seznámení se s Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a kliknete na tlačítko „Založit účet“ a tím odsouhlasíte uzavření Smlouvy. 

Následně po dokončení registrace Účtu vám zašleme potvrzující email o úspěšné registraci Účtu na váš e-mail, který jste zadali při registraci. Spolu s tímto potvrzením vám zašleme i tyto Podmínky v aktuálním znění v pdf.

Při registraci Účtu jste povinni uvést pouze svou emailovou adresu a heslo, s tím, že tyto údaje budou sloužit pro přihlašování do vašeho Účtu, prostřednictvím kterého je možné si objednávat Konzultace a připojovat se na ně. Ostatní údaje, které je možné při registraci uvést, jsou nepovinné, nicméně v případě, že je vyplníte, musíte uvést údaje pravdivé a v případě jejich změny během užívání jste povinni nám jejich změnu nahlásit bez zbytečného odkladu. 

Neodpovídáme vám za jakoukoliv újmu, která by vám vznikla uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů při registraci na Platformě. Správnost a pravdivost údajů vámi údajů nijak neověřujeme. Před založením Účtu můžete zkontrolovat i libovolně měnit všechny zadané údaje, změny v zadaných údajích lze provádět i po registraci Účtu.

Používání přihlašovacího jména, hesla a/nebo jiných přihlašovacích kódů zadaných při registraci je na vaši plnou zodpovědnost. Neodpovídáme za újmu vzniklou v případě odhalení, odcizení nebo zneužití vašich přihlašovacích údajů třetí osobou a pokud se tomu tak stane, jste povinni si tyto přihlašovací údaje okamžitě změnit a neprodleně nás o tom informovat. Přihlašovací údaje k Účtu prosím nikomu nesdělujte ani nezveřejňujte. Každý Klient může mít na Platformě pouze jeden Účet a není oprávněn umožnit třetím osobám jeho Účet užívat. 

Pokud máte na Platformě více než jeden aktivní Účet, jste povinni nás o tom informovat, abychom mohli tyto Účty spárovat včetně uskutečněných Konzultací. Po spárování Účtů jeden z nich po naší vzájemné dohodě odstraníme.

Jste kdykoliv oprávněni požádat nás o zrušení vašeho Úču. Vaší žádosti vyhovíme ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Žádost o zrušení Účtu nám pošlete písemně na adresu našeho sídla nebo elektronicky na email: podpora@hedepy.cz. Podrobnosti jsou upraveny v čl. 16 těchto Podmínek.

Berete na vědomí, že jsme oprávněni na základě vlastního uvážení dočasně nebo úplně znemožnit využívat Účet, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti ze Smlouvy (včetně Podmínek) nebo v souvislosti s užíváním Platformy porušíte obecně závazné právní předpisy, v závislosti na míře závažnosti takového porušení. 

 

5. Co je obsahem našich Služeb?

Na základě Smlouvy se vám zavazujeme poskytovat Služby v rozsahu umožněném funkcionalitami příslušného Účtu, tedy umožníme vám využívat Platformu za účelem sjednání Konzultace s vámi vybraným Lékařem, spravovat si váš Účet a případně využívat další služby, které vám Platforma prostřednictvím Účtu umožňuje. 

Berete na vědomí, že objednávkou Konzultace prostřednictvím Platformy nevzniká žádný smluvní vztah mezi námi a vámi. Veškeré smluvní vztahy plynoucí z objednání Konzultace vznikají mezi Klinikou a vámi. 

Pokud porušíte povinnosti těchto Podmínek vůči nám nebo vůči Lékaři či Klinice, ať úmyslně nebo neúmyslně, odpovídáte za způsobenou újmu a zavazujete se nahradit nám veškeré náklady, které bylo z naší strany nutné vynaložit k nápravě závadného stavu vzniklého v důsledku vašeho porušujícího jednání.

Prosíme, vezměte na vědomí, že obsah Platformy včetně profilů Lékařů má pouze informační charakter a nepředstavuje propagaci nebo schválení popisovaných či zobrazených produktů, služby, postupů, procedur, výrobců, poskytovatelů, značky nebo myšlenky.

Berete na vědomí, že Platforma, případně Účet, nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které pro nás zajišťují provoz Platformy nebo jiných souvisejících služeb, z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či výpadku elektrické energie či konektivity. O případných odstávkách Platformy, pokud to bude možné, budete informováni prostřednictvím Platformy či vašeho Účtu.

 

6. Jak se objednat na Konzultaci a jak Konzultace probíhá?

Prostřednictvím Platformy si můžete objednat termín Konzultace u vybraného Lékaře s vybranou specializací přes jeho Profil Lékaře, kde jednotliví Lékaři vypisují volné termíny Konzultací.

Pokud si vyhledáváte Lékaře, řadíme Profily Lékařů dle základního řazení „doporučeno“. Můžete si vybrat i další možnosti řazení a filtrování profilů Lékařů jako je délka praxe, počet hodnocení na Platformě nebo nejvyšší a nejnižší cena za Konzultaci. Můžeme přidat i další možnosti řazení. Pro toto základní řazení jsou rozhodující následující kritéria: počet Konzultací uskutečněných přes Platformu, počet termínů Konzultací dostupných k rezervaci a výše průměrného hodnocení uděleného klienty. Všechna tato kritéria jsou si rovnocenná.

Objednávku Konzultace provedete prostřednictvím dané nabídky dostupné na konkrétním Profilu Lékaře. V rámci objednávkového formuláře vyplníte potřebné údaje a případně specifikaci vašeho zadání. Zadáním objednávky na Profilu Lékaře udělujete svůj souhlas s uzavřením Smlouvy s Klinikou. Objednávku Konzultace provedete kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“, kterým se zavazujete k platbě. Okamžikem kliknutím na tlačítko je mezi vámi a Klinikou uzavřena Smlouva s Klinikou.

Následně provedete platbu ceny za Konzultaci ve výši stanovené na Profilu Lékaře. Více o tom, jak můžete cenu uhradit se dozvíte v čl. 9 těchto Podmínek.

Bezprostředně poté, co provedete objednání Konzultace na určitý čas a den u konkrétního Lékaře, uhradíte cenu za Konzultaci, zašleme vám potvrzení Konzultace na e-mail a také vám před Konzultací zašleme odkaz, prostřednictvím kterého se s Lékařem spojíte. Samotná Konzultace probíhá online prostřednictvím aplikace společnosti Twilio Inc, která je dostupná přímo z Platformy. Můžete si sami dle vlastních preferencí zvolit, jestli Konzultace proběhne jen audio formou, nebo audio-video formou.

Objednat Konzultaci lze nejpozději 24 hodin předem. Během Konzultace se Klient s Lékařem může dohodnout na počtu dalších Konzultací a jejich pravidelnosti s tím, že tuto dohodu pak může realizovat objednávkami dalších Konzultací z Účtu postupem popsaným v těchto Podmínkách.

Lékař počká 20 minut po začátku Konzultace online. Pokud se přihlásíte do Konzultace později, trvání Konzultace nebude o dobu vašeho zpoždění prodlouženo. Pokud se do Konzultace nepřihlásíte do 20 minut od jejího začátku, Lékař se odhlásí a Konzultace se bude považovat za uskutečněnou, tím pádem vám nebude vrácena cena za Konzultaci.

Klinika je povinna poskytovat vám služby na základě Smlouvy s Klinikou. Na začátku prvního sezení vás Lékař vyzve, abyste na kameru ukázali svůj občanský průkaz, a případně vyplnili některé údaje, které bude potřebovat k vaší dostatečné identifikaci pro účely zdravotnické dokumentace, kterou je Klinika povinna vést. Jedná se především o vaše jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, trvalé bydliště, údaje o vaší zdravotní pojišťovně a případně další údaje. Tyto údaje musíte Klinice (resp. Lékaři) poskytnout, jinak vám nebude moci poskytnout Konzultaci.

Před první Konzultací se také seznámíte s textem informovaného souhlasu s poskytováním zdravotních služeb a tento souhlas udělíte. Lékař vám pak tento souhlas předloží vždy v případě, že by bylo nutné jej poskytnout pro další poskytování zdravotních služeb.

V případě, že se rozhodnete neposkytnout Klinice prostřednictvím Lékaře všechny potřebné údaje a informace o své osobě nebo neposkytnout Klinice jinou potřebnou součinnost (jak je podrobněji popsáno dále v těchto Podmínkách), může Klinika od Smlouvy s Klinikou odstoupit. Částka zaplacená za takovou Konzultaci se nevrací.

Pokud nebudete spokojeni s první Konzultací, které jste se řádně zúčastnili, a uhradili jste platbu napřímo, můžete do 7 dnů ode dne Konzultace poslat žádost o vrácení uhrazené částky za Konzultaci na email: podpora@hedepy.cz a částka vám bude uhrazena zpět na účet ze kterého byla zaplacena, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti. Toto platí pouze pro první Konzultaci a každý Klient tak může tuto možnost využít nanejvýše jednou.

Pokud nebudete spokojeni s první Konzultací, které jste se řádně zúčastnili, a uhradili jste platbu prostřednictvím Předplatného nebo Voucheru a Konzultace jste se zúčastnili, můžete do 7 dnů ode dne Konzultace poslat žádost o novou Konzultaci ve stejné hodnotě na email: podpora@hedepy.cz. V takovém případě dohodneme nový termín Konzultace s jiným Lékařem. Toto platí pouze pro první Konzultaci a každý Klient tak může tuto možnost využít nanejvýše jednou.

Zrušit objednanou Konzultaci můžete nejpozději 24 hodin před jejím termínem. Konzultaci můžete zrušit prostřednictvím vašeho Účtu a v takovém případě vám bude vrácena uhrazená částka za Konzultaci na účet, ze kterého byla uhrazena, nebo vám bude zpátky navýšen počet Předplacených konzultací. V případě, že byla Konzultace uhrazená Voucherem, je třeba žádost o zrušení uplatnit elektronicky na email: podpora@hedepy.cz a v takovém případě vám bude umožněno zvolit jiný termín Konzultace – takovýto postup lze uplatnit pouze po dobu platnosti Voucheru. V určitých případech, pokud Lékař souhlasí, můžete změnit termín Konzultace po dohodě s Lékařem i méně než 24 hodin před termínem Konzultace. Nicméně, takovou změnu termínu Konzultace vám nemůžeme zaručit.

V případě, že se sjednané Konzultace nezúčastníte nebo ji nezrušíte postupem popsaným výše, uhrazená částka za Konzultaci, případně částka za Voucher použitý k uhrazení Konzultace při objednávce, propadá jako paušalizovaná náhrada újmy za naplánovanou Konzultaci ve prospěch Kliniky. 

V případě, že bude Konzultace zrušena ze strany Lékaře nebo Konzultace neproběhne z důvodu na straně Lékaře a současně se s vámi nedohodneme jinak, bude vám vrácena cena za Konzultaci, a to způsobem přeposlání peněz zpět na bankovní účet, ze kterého byla objednávka Konzultace hrazena, nebo vám bude zpátky navýšen počet Předplacených konzultací. V případě úhrady objednávky Voucherem bude možné stejný Voucher, jež byl použit na zrušenou Konzultaci použít na objednávku Konzultace nové ve stejné hodnotě.

 

7. Jak fungují Vouchery?

Prostřednictvím Platformy si můžete objednat i naši poukázku na čerpání Konzultací v částce, kterou zvolíte („Voucher“). Voucher vám také může být poskytnutý třetí osobou nebo vaším zaměstnavatelem. Na objednání a zaplacení Voucheru se použijí Podmínky obdobně jako na objednání termínu Konzultace. Z kupní smlouvy týkající se nákupu Voucheru máte stejná práva a povinnosti jako v případě Smlouvy dle těchto podmínek, zejména co se týče spotřebitelských práv.

 

8. Jak funguje členské předplatné?

Konzultace mohou být čerpány i v rámci měsíčního členství („Předplatné„). V rámci předplatného si můžete ve svém Účtu nastavit měsíční plán podle počtu cenově zvýhodněných Konzultací předplacených pro každý měsíc pro konkrétního Lékaře („Předplacené konzultace“). Předplatné bude placeno vždy předem za každý následující kalendářní měsíc, a to základě automatických plateb ze zadané platební karty. Potvrzení o provedení platby za Předplatné bude zasláno na váš e-mail uvedený v Účtu.  

Po úhradě Předplatného bude do vašeho Účtu přidán zvolený počet dostupných Předplacených konzultací, které bude možné uplatnit v rámci rezervace Konzultací. Nevyčerpané dostupné Předplacené Konzultace za každý kalendářní měsíc je možné přenášet do dalšího měsíce po dobu trvání Předplatného. 

Předplatné je možné ukončit kdykoli v rámci nastavení vašeho Účtu, a to s účinností od následujícího kalendářního měsíce, za který vám ještě nebyla stržena platba Předplatného. V případě, že při ukončení Předplatného budete mít nevyčerpané Předplacené konzultace, budou Vám výměnou za tyto Předplacené konzultace na váš e-mail uvedený v Účtu zaslány standardní jednorázové Vouchery. Platnost těchto voucherů je 1 rok ode dne jejich vystavení. Po uplynutí této doby tyto Vouchery propadají ve prospěch Provozovatele.  

Počet předplacených Konzultací v ceně Lékaře bude po celou dobu trvání Předplatného odpovídat Ceně za Konzultaci u vybraného Lékaře, která platila v prvním měsíci trvání stávajícího Předplatného.  Případné zvýšení Ceny za Konzultaci daného Lékaře (z důvodu aktualizace ceníku Platformy nebo zvýšení kategorie individuálních Konzultací Lékaře) tedy nemá vliv na počet Předplacených konzultací po dobu trvání Předplatného. 

 

9. Jak za Konzultaci zaplatit?

Cenu za Konzultaci je možné hradit 

 1. prostřednictvím jednorázové platby přes platební bránu společnosti Comgate Payments a.s. nebo Stripe. Inc. přístupnou z Platformy,
 2. prostřednictvím Předplacených konzultací nebo
 3. uplatněním Voucheru (pokud objednávka Konzultace tuto možnost připouští). 

Potvrzení o provedení platby za Konzultaci nebo za Voucher bude zasláno na váš e-mail uvedený při registraci k Účtu. Stejně tak vám bude odesláno potvrzení o provedení platby Voucherem na e-mail uvedený v Účtu. Účetní doklad ke Konzultaci jako takové vám bude zaslán námi jako Provozovatelem, s tím, že daňový doklad bude vystaven na jméno a účet Kliniky. 

Daňový doklad bude vystaven a zaslán po proběhnuté Konzultaci, případně po marném uplynutí termínu Konzultace bez jejího zrušení postupem dle těchto Podmínek. V případě, že Konzultace byla hrazená Voucherem, bude zaslán účetní doklad Klientovi, jenž Voucher uplatnil, nikoliv tomu, kdo jej zakoupil.

V případě, že Voucher není uplatněn v době jeho platnosti, pak se má za to, že byl uplatněn a uhrazená částka propadá jako paušalizovaná náhrada Provozovateli za poskytované Služby a související činnosti.

 

10. Kdy uzavírám Smlouvu s Klinikou a co je jejím obsahem?

Provedením rezervace Konzultace, tedy odesláním objednávky a provedením úhrady Konzultace uzavíráte Smlouvu s Klinikou s tím, že její obsah je dán objednávkou Konzultace a těmito Podmínkami.

Klinika, nikoliv my, je odpovědná za to, že psychiatrické služby a Konzultace jsou poskytovány s péčí řádného odborníka a lege artis. Klinika vám poskytuje na základě Smlouvy s Klinikou zdravotní služby.

Nad rámec, co je stanoveno v těchto Podmínkách, neponesete žádné dodatečné náklady vůči Lékaři ani Klinice v souvislosti se zrušením Konzultace.

Informace sdělené Lékaři v průběhu Konzultace jsou považovány za důvěrné a Lékař se v rámci platné právní úpravy zavazuje k mlčenlivosti o nich. Mlčenlivost Lékaře je omezena zejména tím, pokud by měl dle trestního zákoníku tzv. oznamovací povinnost o tom, že byl nebo mohl být spáchán trestný čin.

Rádi bychom vás informovali, že Klinika má možnost poskytnout anonymizované údaje z vaší zdravotnické dokumentace pro vědecké nebo statistické účely, a to i bez vašeho souhlasu; v takovém případě je Klinika povinna zajistit, aby nebylo možné určit, že se jedná o vaše údaje.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Lékař v zájmu zajištění co nejvyšší kvality poskytované Konzultace může konzultovat průběh a vedení Konzultace v rámci své supervize s dalšími odborníky. Pokud si Klient přeje, aby některé části Konzultací zůstaly přísně důvěrné (Lékař nebude oprávněn sdělit jejich obsah komukoliv třetímu, s výhradou dle ustanovení o mlčenlivosti výše), sdělí to bez odkladu Lékaři. Lékař se zavazuje toto přání Klienta bezvýhradně respektovat.

Upozorňujeme také, že v některých případech může mít Lékař oznamovací povinnost vyplývající ze zákona a v některých případech je povinen informovat policii nebo jiné orgány v případě, že má podezření, že byl nebo může být spáchán trestný čin. To se netýká všech trestných činů a přestupků, ale pouze těch, na které se oznamovací povinnost vztahuje. Lékař je rovněž povinen postupovat adekvátně v případě, že vám hrozí nebezpečí, a v případě potřeby může kontaktovat váš kontakt pro případ nouze, aby takovému nebezpečí zabránil.

 

11. Jaké jsou minimální technické požadavky na to, aby Uživatel mohl Platformu využívat a aby Konzultace mohla řádně proběhnout?

Minimální technické požadavky jsou následující:

 • přenosová rychlost internetu minimálně 384 kb/s
 • prohlížeč viz detaily zde
 • tablet, desktopové, nebo mobilní zařízení, které je schopné připojení k internetu a funguje v něm nějaký z výše uvedených prohlížečů. 

Za splnění technických požadavků odpovídáte sami a náklady s nimi spojené nesete také sami, připojení k internetu není spojeno z naší strany s žádnými dalšími náklady a sazba připojení se tak neliší od sazby vašeho poskytovatele připojení.

 

12. Jak se na Platformě a v rámci užívání Služeb chovat?

Zavazujete se, že:

 • budete dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito Podmínkami;
 • nebudete porušovat duševní vlastnictví nás ani třetích osob (autorská práva, ochranné známky, patenty atd.);
 • nebudete při užívání Služeb prostřednictvím Platformy užívat hanlivé, urážlivé, pobuřující nebo společensky nepřijatelné odkazy, komentáře, slovní spojení, slova nebo grafická nebo jiná gesta ohledně náboženství, rasy, sexuální orientace, pohlaví, či jiných cílových skupin nebo které by mohly zasahovat do osobnostního práva (osobnost, důstojnost, čest, vážnost, soukromí, projevy osobní povahy, tělesnou integritu) nebo mít jakkoliv výhružnou, nenávistnou, obtěžující, obscénní, podvodnou, hanlivou, urážlivou nebo pohoršující povahu, a to zejména v případě, že takový odkaz nebo komentář je způsobilý přivodit jedinci nebo cílové skupině pocit újmy;
 • nebudete propagovat nebo šířit na Platformě adresy jiných internetových stránek, které slouží obdobnému účelu jako Platforma a nebudete propagovat, uvádět a publikovat reklamy a jiná jim povahově blízká sdělení ať už na výrobek, službu, výrobce či poskytovatele;
 • nebudete používat Platformu k prodeji zboží, služeb ani k distribuci reklamních materiálů.

 

13. Máte nějaká další práva a povinnosti?

Při užívání Platformy, Účtu a objednávání Konzultace se zavazujete dodržovat následující povinnosti:

 • chovat se v rámci plnění Smlouvy takovým způsobem, aby nebyla poškozena dobrá pověst Společnosti a respektovat tyto Podmínky;
 • chránit práva duševního vlastnictví náležející nám, jakož i práva Lékařů, Kliniky či třetích osob, která by mohla být plněním Smlouvy dotčena;
 • v případě změny adresy pro doručování písemností nebo kontaktních, bankovních a jiných údajů relevantních pro plnění Smlouvy, informovat nás bez zbytečného odkladu o těchto změnách; pokud tak neučiníte, případná nemožnost zejména kontaktování vás, jde k vaší tíži.

Následující ustanovení tohoto článku se uplatní v případě, že vstupujete do smluvního vztahu s námi a Klinikou výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči nám vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Jako spotřebitelé máte v běžných případech právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy online i bez udání důvodu. To znamená, že se na Smlouvu hledí, jako by nebyla nikdy uzavřena a obě strany si musí vrátit to, co si poskytly (na běžných e-shopech zákazník vrátí zboží a prodávající mu vrátí peníze).

Při rezervace Konzultace jsme v roli prostředníka, proto se Smlouva mezi námi týká pouze užívání našich stránek a vašeho profilu. Nejsme stranou Smlouvy s Klinikou, kterou uzavíráte přímo s Klinikou. Upozorňujeme vás, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy s námi, pokud jsme služby podle Smlouvy už v plném rozsahu poskytnuli. Občanský zákoník totiž říká, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy, pokud jste souhlasili s tím, že vám služby poskytneme ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Ve zkratce to znamená, že jakmile spolu uzavřeme Smlouvu a poskytneme vám Služby, odstoupit od Smlouvy s námi už nemůžete. Pokud byste s tímto postupem nesouhlasili, služby podle Smlouvy vám poskytneme až po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. To se uplatní také v případě nákupu Voucherů. 

Z toho důvodu nejsou v této části Podmínek uvedeny žádné další informace k odstoupení od Smlouvy jako např. podmínky, lhůty a další postupy, ani zde nenajdete formulář pro odstoupení od Smlouvy.  

Udělujete předchozí výslovný souhlas s poskytováním Služeb a Konzultace před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Smlouvy s Klinikou. Berete na vědomí, že nemůžete odstoupit od poskytování služby, jestliže byla plněna s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení. 

Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy podpora@hedepy.cz. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši emailovou adresu.

  

14. Jaká jsou vaše práva z vadného plnění a jak je uplatnit?

Pokud máte pocit, že jsme udělali chybu, tedy že jsme vám poskytli Službu s vadami (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám můžete uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanským zákoníkem). Stejně tak, pokud máte za to, že služby Konzultace byly poskytnuty vadně.

Pokud vám Lékař neposkytne Konzultaci řádně a včas, máte nárok na rezervaci náhradního termínu Konzultace s Lékařem dle vašeho výběru.

Práva z vad plnění uplatňujte prosím u nás jako Provozovatele Platformy, a to buď písemně na adrese našeho sídla anebo na naší emailové adrese podpora@hedepy.cz. O průběhu a vyřízení uplatněného práva na náhradu újmy budete informováni prostřednictvím kontaktních údajů, které jste uvedli v rámci vaše Účtu.

Pokud dokážeme vadu odstranit, můžete po nás chtít (1) opravu, (2) doplnění toho, co chybí, nebo (3) žádat přiměřenou slevu z ceny. 

Pokud vadu odstranit nedokážeme, můžete po nás chtít (1) přiměřenou slevu z ceny, nebo (2) odstoupit od Smlouvy. 

Upozorňujeme vás, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

Vadu musíte vytknout co nejdříve poté, co ji zjistíte, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí plnění (poskytnutí služeb). Při uplatnění reklamace vám vystavíme reklamační protokol. 

Prosím, uveďte k reklamaci vaše kontaktní údaje, popište nám, co reklamujete, jak chcete reklamaci vyřídit a že jsme vám službu poskytli. Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum uplatnění reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení a vaše kontaktní údaje.

Reklamaci vyřídíme a vadu odstraníme co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od té doby, co ji uplatníte, pokud se s vámi písemně nedohodneme na tom, že to bude trvat déle. Pokud 30denní lhůtu pro vyřízení reklamace nestihneme, můžete odstoupit od Smlouvy. U oprávněné reklamace vám náleží úhrada nezbytně nutných nákladů, o kterou nás musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, pokud jste spotřebitel. Po vyřízení reklamace vám vystavíme potvrzení o vyřízení reklamace.

Neodpovídáme za služby dodávané vám třetími osobami, jako např. kvalita vašeho internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků. 

Vyvíjíme a používáme nástroje, abychom zajistili, že Platforma bude bezpečná pro všechny. V případě, kdy zaznamenáte jakékoliv porušení Podmínek a/nebo obecně závazných předpisů, můžete to nahlásit prostřednictvím e-mailu podpora@hedepy.cz. Každé takové nahlášení bereme velice vážně a aktivně jej řešíme. Děkujeme, že nám pomáháte udržovat Platformu bezpečnou.

 

15. V jakém rozsahu odpovídáte při používání Platformy? Je nějak omezena odpovědnost nás jako Provozovatel Platformy?

Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za Konzultace a obsah vložený na Profilu Lékaře stejně tak jako za řádné poskytnutí Konzultace. Za jakoukoliv újmu způsobenou Konzultací nebo informací Lékaře odpovídá v celém rozsahu Lékař nebo Klinika. Platí ale, že vy odpovídáte vždy za své vlastní jednání před, během i po Konzultaci.   

Neneseme odpovědnost za případnou újmu způsobenou zneužitím Platformy, Účtu, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Klienta, výpadku elektrické energie či konektivity). Neneseme odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Platformy, Účtu nebo z důvodu omezení či přerušení jejich dostupnosti, dále neneseme odpovědnost za přerušení poskytování Služeb, pokud je toto způsobeno třetími osobami nebo vyšší mocí (například kybernetický útok, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení, nesprávný servis prostřednictvím servisních společností) nebo Lékařem (například nesprávná manipulace s Platformou, Účtem, nezajištění internetového připojení, vada na zařízení, vada na hardwaru, na prvcích a technologiích třetích stran, apod.) popř. z důvodu, že provoz Platformy, Účtu bude ukončen. Pro tyto případy se vzdáváte práva na náhradu újmy.

Zavazujete se nést veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení vašich povinností, a to povinností podle těchto Podmínek, Smlouvy, Smlouvy s Klinikou nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Dále jste povinni uhradit nám veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči nám v důsledku jakéhokoliv porušení vaší povinnosti. Tím není dotčen nárok Provozovatele a třetích stran na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Klienta.

 

16. Na jak dlouho je Smlouva uzavřena a jak je možné ji ukončit?

Kterákoliv Smluvní strana může Smlouvu vypovědět písemnou (i e-mailem) výpovědí adresovanou druhé Smluvní straně na emailovou adresu druhé Smluvní strany. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

K zániku Smlouvy dochází mimo jiné také zrušením Účtu; tím nejsou dotčeny důvody zániku Smlouvy vyplývající z právní úpravy. Účet může být zrušen:

 • po naší vzájemné dohodě;
 • z důvodu porušení Smlouvy (včetně Podmínek) na straně Klienta
 • v případě neaktivity Účtu delší než 24 měsíců.

Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených zákonem. Smluvní strany nemohou od Smlouvy odstoupit ohledně plnění, která si již vzájemně poskytly.

Zrušení Účtu nebo jiné ukončení Smlouvy bude považováno také za ukončení Předplatného. V případě, že bude ke dni ukončení Smlouvy nebo zániku Účtu evidován jakýkoli počet Předplacených konzultací nebo vydaných neuplatněných Voucherů, tyto propadají bez náhrady ve prospěch Provozovatele.  

 

17. Jak je to s duševním vlastnictvím?

Jsme výlučným a neomezeným vykonavatelem veškerých majetkových a v nejširším možném a zákonem dovoleném rozsahu i osobnostních práv k Platformě jako autorskému dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“).

Uzavřením Smlouvy vám udělujeme omezené právo Platformu užít v rozsahu dle funkcionalit, které jsou vám zpřístupněny v rámci Účtu („Licence“). Licence podle této Smlouvy je nevýhradní. Licence se uděluje na dobu trvání Smlouvy. Licence je územně neomezena a uděluje se bezplatně. V rámci Licence nejste oprávněni poskytnout část oprávnění tvořící Licenci (udělit podlicenci) třetí osobě ani Licenci postoupit třetí osobě bez našeho souhlasu.

Veškerá naše práva (jak majetková, tak osobnostní, u nichž to zákon dovoluje) k Platformě zůstávají zachována nám. Na základě Smlouvy vám neudělujeme žádná další práva ani přístup k Platformě nad rámec rozsahu Licence.

 

18. Co se děje s vašimi osobními údaji?

Provozovatel i Klinika nakládají s vašimi osobními údaji dle platných právních předpisů za účelem plnění Smlouvy a poskytování služeb dle těchto Podmínek. Další informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány najdete v Zásadách GDPR.

 

19. Nahlašování obsahu

Pokud považujete nějaký obsah zveřejněný na Platformě za nezákonný, můžete jej nahlásit e-mailem. K nahlášení můžete také využít formulář, který je přílohou 1 těchto Podmínek. Jakmile takové hlášení obdržíme, potvrdíme vám jeho přijetí e-mailem. Zároveň vás bez zbytečného odkladu informujeme o našem rozhodnutí ohledně informací, kterých se oznámení týká, a poskytneme vám informace o možnostech podání námitek proti takovému rozhodnutí.

V případě, že některé informace neuvedete nebo neuvedete tak, jak to vyžaduje formulář v příloze 1 Podmínek, berete na vědomí, že vaše oznámení nemusí být z důvodu nedostatku potřebných informací z naší strany zpracováno.

Všechna oznámení, která budou obsahovat potřebné informace, zpracujeme včas, pečlivě, nestranně a objektivně. K takovému zpracování nepoužíváme žádné automatizované rozhodovací prostředky ani nástroje.

 

20. Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele

Pokud jste jako Klient zároveň spotřebitelem, tedy s námi uzavíráte Smlouvu mimo Vaše podnikání, podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz). 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje vždy jedině na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo (pokud se týká poskytování našich služeb) vyřešit přímo. Budeme se však vždy snažit, abychom vám co nejlépe vyhověli a na řízení před inspekcí nemuselo dojít. 

Návrh na mimosoudní řešení sporu můžete podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u nás poprvé – jednoduše řečeno – kdy jste si u nás poprvé postěžovali. 

Kromě toho můžete zahájit mimosoudní řešení sporu také online na platformě ODR dostupné na www.ec.europa.eu/consumers/odr

Podobně můžete postup použít, pokud jde o spor ze Smlouvy s Klinikou.

 

21. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit provozování Platformy a/nebo poskytování služeb prostřednictvím Platformy kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. V případě, že toto nastane, pak Provozovatel zajistí, že úhrady Klientů na Konzultace, které z tohoto důvodu již neproběhnou, budou Klientům vráceny stejným způsobem, jako byly uhrazeny.

Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení Podmínek nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení Podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

K poskytování Služeb a provozování Platformy jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 2. 2024. Změna Podmínek je vyhrazena.

Znění obchodních podmínek účinných od 7. 2. 2022 do 16. 2. 2024 najdete zde.

 

 

Příloha č. 1 Podmínek

FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ NEZÁKONNÉHO OBSAHU

Jméno a příjmení / Název, sídlo a IČO:

Kontaktní údaje (e-mail):

Vysvětlení, proč považujete daný obsah za nezákonný:

Jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění nezákonného obsahu (URL adresa a, pokud možno, další informace umožňující identifikaci nezákonného obsahu):

 

Odesláním tohoto oznámení prohlašuji, že se v dobré víře domnívám, že informace a tvrzení obsažené v tomto oznámení jsou přesné a úplné.